УВЕДОМЛЕНИЕ:

Уважаеми жители на община Сърница,

            На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от АПК във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, Община Сърница уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Община Сърница предлага на Общински съвет-Сърница да вземе решение, с което да одобри план-сметката на такса за битови отпадъци за всички населени места  в общината за 2017 г. В план – сметката се включват необходимите разходи за услугите, които ще се предоставят през 2017 г. по събиране и извозване на битовите отпадъци в депо и тяхното обезвреждане, разходите по осъществяване на дейността по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както и ще се определи основата за облагане.

            Съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и гарантиране изпълнението на задълженията по чл.19 от ЗУО, Общински съвет гр. Сърница с решение №25/ 30.06.2015 г. , дава съгласие за членство в Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница. С протокол № 5 от 24.06.2016г. на Общото събрание на Сдружението, Община Сърница е приета за пълноправен член на Сдружението. Депото в с. Барутин е избрано поради близостта му до Сърница, за разлика от други законно регламентирани сметища, с оглед на по-ниски транспортни разходи за извозването на отпадъците.

Община Сърница от 01.01.2017 започва да извозва отпадъците от територията на трите населени места/ гр. Сърница, с. Побит камък и с. Медени поляни/ в регионалното депо в с. Барутин. Съгласно ЗУО община заплаща следните такси:

-          Чл. 60 от  ЗУО определя такса за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и след експлоатационни грижи площадката на депото в размер на 6,43лв/тон.

-          Чл. 64 от ЗУО определя такса за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се правят отчисления в размер и ред, определени с наредба по чл. 43, ал. 2 в размер на 40 лева/тон за 2017 година

-          Регламентираната такса в Решение ОС Доспат № 14 взето с протокол №3 от 18.12.2015г. за депониран отпадък е 36 лева/тон.

Прогнозният размер за дейността събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им през 2016 година са в размер на 90 475 лева. През 2016 година общината е заплатила “изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битови отпадъци  образувани на територията на Община  Сърница“ в размер на 7 200 лева.

Въпреки увеличаването на разстоянието за извозването на отпадъците в регионалното депо в с. Барутин, община Сърница в предложената план-сметка не предвижда увеличение на сумата за дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци до депо.

            За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план сметката за 2017 г. са предвидени средства в размер на 248 768 лв, в т.ч. от тях:

- 90 852 лева за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

- 98 916 лева за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

- 10 000 лева за поддържане чистота на териториите за обществено ползване;

- 49 000 лева за осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци – контейнери, кофи и други.

            Община Сърница ще дофинансира разходите за депониране и извозване на битовите отпадъци със сума в размер на 133 943 лева.

            Въз основа на направените разчети за необходимите средства за финансиране на дейностите по предоставените услуги, свързани с битовите отпадъци, както и актуалните размери на данъчните оценки и отчетните стойности на имотите на физическите и юридическите лица, предлагаме и конкретни размери на таксата за битови отпадъци за 2017 г.

            Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, предвид разпоредбите на чл. 69, ал. 1 АПК, чрез следните форми:

            1.Представяне на писмени предложения и възражения,  които могат да се подадат в деловодството в сградата на общинска администрация, гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 20, ет.1, стая 1, или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

            2. Публичното обсъждане ще се състои в зала „Младежки дом”. Денят и часът ще бъдат обявени допълнително.

 

Подпис:

Неби Бозов

Кмет на Община Сърница

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

СЪРНИЦА

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

от

Неби Реджеп Бозов – Кмет на Община Сърница

       ОТНОСНО:

            1.План-сметка за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2017 г.

            2.Размер на такса битови отпадъци за 2017 г. за: жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия.

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            На основание чл. 66, ал. 1 ЗМДТ и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Сърница такса битови отпадъци /ТБО/ се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

1. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

2. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

3. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

4. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

            Към 31.10.2016 г. постъпленията от такса битови отпадъци са 52 788.70лв. вкл. и 10 355.52лв за минали години. До края на годината се очаква същите да достигнат около 55 000лв.

            Настоящият доклад съдържа следните части:

            I.Отчет – обобщена информация за разходите, свързани с изпълнение на дейностите през 2016 г., както следва:

            1. Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им: 90 475 лв.

2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците:7 200 лв.

            3. Поддържане чистота на териториите за обществено ползване: 3 582 лв.

            4.Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други.  0лв.

            II. Проект на план-сметка за 2017 г. по чл. 66, ал. 1  от ЗМДТ.

            1. Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им:

            За дейността се планират разходи в размер: 90 852 лв.

2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците:

 За дейността се планират разходи в размер на: 98 916 лв.

            3. Поддържане чистота на териториите за обществено ползване.

            За дейността се планират разходи в размер на: 10 000 лв.

            4. Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други.

            За дейността се планират разходи в размер на: 49 000 лв.

            III.Размер на такса битови отпадъци за 2017 г.

Съгласно § 13а. от Заключителните разпоредби към ЗИД на ЗМДТ, (Нов - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) До 31 март 2016 г. Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Република България разработва методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и внася в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и 67.

Предвид обстоятелството, че към настоящият момент горните изисквания не са изпълнени, следва да се прилагат досега действащите норми. Във връзка с горното и на основание чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ се предлага такса битови  отпадъци за 2017 г. да се определя в съответствие с необходимите разходи по отделните пера съгласно чл. 66, ал.1 – т.1. – т. 4 ЗМДТ.  Размерът на таксата се определя за всяка цена поотделно, респ. такса битови отпадъци се състои от четири компонента, включващи цената на съответните услуги.

 От друга страна размерът на таксата битови отпадъци не може да бъде определен тъй като не може да се установи количеството на битовите отпадъци.

Видно от данните в т. ІІ в доклада, за осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план-сметката за 2017 г. са предвидени средства в размер на 248 768лв

От тях:

-по т.1 - 90 852лв.

-по т.2 – 98 916лв.

-по т.3 – 10 000лв.

- по т.4 – 49 000лв.

Посочените по-горе дейности ще се финансират чрез такса битови отпадъци от лицата по чл. 64 от ЗМДТ.

            Съгласно чл. 67, ал. 1 ЗМДТ, размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. Според ал. 2 на същият член, когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. Съгласно чл. 67, ал. 3 ЗМДТ, при определяне размера на таксата в зависимост количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3. Според ал. 4 на същият член, таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

            Съответните норми уреждащи определянето на основата служеща за определяне на размера на такса битови отпадъци се съдържат в чл. 14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Сърница.

Въз основа на направените разчети на необходимите средства за управление на битовите отпадъци и размера на данъчните оценки на имотите на гражданите и предприятията се предлага следният размер на такса битови отпадъци за 2017 г., като разпределянето му по компоненти на таксата е, както следва:

1. Размерът на таксата за жилищни имоти на гражданите и предприятия, находящи се територията на – гр. Сърница, се определя на 6 промила върху данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 0.6 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация от които:

- за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други - 3 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 1 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.5 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

2. Размерът на таксата за жилищни имоти на гражданите и предприятия, находящи се територията на – с. Медени поляни, с. Побит камък, се определя на 8 промила върху данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 0.6 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация от които:

- за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други - 5 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 1 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.5 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

3. Размерът на таксата за нежилищни имоти на гражданите, находящи се територията на – гр. Сърница, се определя на 6 промила върху данъчната оценка на застроените недвижимите имоти в регулация и извън регулация и 0.6 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация от които:

- за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други - 3 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 1 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.5 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

4. Размерът на таксата за нежилищни имоти на гражданите, находящи се територията на – с. Медени поляни, с. Побит камък, се определя на 8 промила върху данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 0.6 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация от които:

- за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други - 5 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 1 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.5 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

            5 Размерът на таксата за нежилищни имоти на предприятията, находящи се територията на всички населени места в Община Сърница – гр. Сърница, с. Медени поляни, с. Побит камък, се определя на 8,5 промила върху по – високата между отчетната стойност и данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация, 5 промила за застроени имоти извън регулация и 0.6 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация, от които:

- за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други – 3.2 промила за застроените недвижими имоти в регулация, 2 промила за застроени имоти извън регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2.3 промила за застроените имоти в регулация, 2 промила за застроени имоти извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 3 промила за застроени имоти в регулация, 1 промил за застроени имоти извън регулация,  и 0.5 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

Предвид гореизложеното, и на основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 7, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Сърница, предлагам Общински съвет Сърница да приеме и одобри план-сметка за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2017 г., както и размер на такса битови отпадъци за жилищните и нежилищни имоти на граждани и предприятия за 2017 г., като вземе следното

РЕШЕНИЕ:

За: приемане и одобряване на:

1.План-сметка за 2017 г. за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

2.Размер на такса битови отпадъци за 2017 г. за: жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятия.

На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 7, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Сърница:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪРНИЦА РЕШИ:

            I.Приема и одобрява план-сметка за 2017 г. за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване -  Приложение № 1

            II. Определя размер на такса за битови отпадъци за 2017 г. по от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Сърница:

            1. Размерът на таксата за жилищни имоти на гражданите и предприятия, находящи се територията на – гр. Сърница, се определя на 6 промила върху данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 0.6 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация от които:

- за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други - 3 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 1 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.5 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

           

2. Размерът на таксата за жилищни имоти на гражданите и предприятия, находящи се територията на – с. Медени поляни, с. Побит камък, се определя на 8 промила върху данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 0.6 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация от които:

- за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други - 5 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 1 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.5 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

           

3. Размерът на таксата за нежилищни имоти на гражданите, находящи се територията на – гр. Сърница, се определя на 6 промила върху данъчната оценка на застроените недвижимите имоти в регулация и извън регулация и 0.6 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация от които:

- за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други - 3 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 1 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.5 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

4. Размерът на таксата за нежилищни имоти на гражданите, находящи се територията на – с. Медени поляни, с. Побит камък, се определя на 8 промила върху данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 0.6 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация от които:

- за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други - 5 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 1 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.5 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

5. Размерът на таксата за нежилищни имоти на предприятията, находящи се територията на всички населени места в Община Сърница – гр. Сърница, с. Медени поляни, с. Побит камък, се определя на 8,5 промила върху по – високата между отчетната стойност и данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация, 5 промила за застроени имоти извън регулация и 0.6 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация, от които:

- за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други – 3.2 промила за застроените недвижими имоти в регулация, 2 промила за застроени имоти извън регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2.3 промила за застроените имоти в регулация, 2 промила за застроени имоти извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване - 3 промила за застроени имоти в регулация, 1 промил за застроени имоти извън регулация,  и 0.5 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

            Настоящото решение е прието на ……………….заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на …………………..2016 г.

            Решението влиза в сила от 01.01.2017 г.

            Приложение:

            1. Приложение  № 1

           

Подпис:

Неби Бозов

Кмет на Община  Сърница

Заседания

  • July 17, 2018

    Заседание 18.07.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • June 26, 2018

    Заседание 28.06.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация