МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница.

1. Причини, които налагат приемането:

Прецизиране на разпоредбите на подзаконовата нормативна база на ОбщинаСърница в областта на управление на общинското имуществос действащото законодателството в Република България. Постигане на по-ефективно управлението и разпореждането с движими вещи – общинска собственост, и осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност при провеждането на конкурси във връзка с обстоятелството, че от началото на 2016г. Община Сърница издава свой собствен ежемесечен вестник.

2. Целите, които се поставят:

С приемането на промените в настоящите текстове от Наредбата се цели да се избегне противоречие и несъответствие между законодателството в страната и отделните разпоредби на наредбата, чрез които се постига рационално и законосъобразно управление на общинското имущество.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства

4.Очаквани резултати от прилагането:

В резултата на прилаганото на изменението на Наредбата ще се постигне по-голяма оперативност и публичност при провеждането на процедурите, свързани с разпореждането и управлението на имоти и вещи, общинска собственост.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

ПРОЕКТ!

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

§1. Създава се нов чл.14б

Чл.14б (1). Общинските недвижими имоти, предоставени за управление на общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, са  публична общинска собственост.

(2). Реда и начина за предоставянето им се осъществява съгласно разпоредбите на настоящата наредба.

(3). От датата на влизане в сила на акта за обявяване на държавно училище за общинско имотите – публична държавна собственост, предоставени на училището преди обявяването му за общинско, преминават в собственост на общината, на територията на която се намират имотите, и стават публична общинска собственост, а вещите – държавна собственост, стават собственост на общината, финансираща училището.

(4). Имотите и вещите по ал. 3 се предоставят за управление на училището, което ги е управлявало до обявяването му за общинско, и се ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си.

(5). Когато седалището на училището, управляващо имотите по ал. 3, е извън територията на общината, която ги придобива, след влизането в сила на акта за обявяване на училището за общинско общината приобретател предоставя имотите за управление на финансирани от нея училища.

(6).Придобитите възмездно от общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи са със статут на частна общинска собственост.

(7). Придобитите безвъзмездно от общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи, както имотите и вещите, собствеността върху които им е възстановена, са собственост на училището, детската градина или центъра.

(8).Имотите и вещите – публична общинска собственост, предоставени за управление на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се управляват от директора на съответното училище или детска градина, респ. ръководителя на съответния център за подкрепа на личностно развитие, като същите осъществяват управлението от тяхно име, за тяхна сметка и на тяхна отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.

(9). Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на тази наредба.

(10). Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, за които няма обществена потребност за ползването им за дейностите по ал. 6, могат да се ползват и за други дейности при едновременно изпълнение на следните условия:

1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването им за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности;

2. налице е положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината;

3. населеното място е с население под 5 хиляди души.

(11). За неуредените въпроси по този член, се прилагат разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование.

§ 2. Създава се нов чл.34а

Чл.34а. Разпореждането с вещи – частна общинска собственост, се осъществява чрез:

1.Продажба;

2.Замяна;

3.Предоставяне право на ползване;

4.Дарение;

5.Бракуване.

§ 3. Чл.35 се променя по следния начин:

Чл.35. (1) Продажбата на движими вещи – частна общинска собственост, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти и счетоводната политика на Община Сърница и не са необходими за дейността на общината, се осъществява чрез публичен търг или конкурс след решение на общински съвет.

(2). Продажбата на движими вещи – частна общинска собственост, които не са дълготрайни активи по смисъла на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти и счетоводната политика на Община Сърница, могат да се продават без търг. В този случай кметът на общината издава заповед, която  се обявява на официалната интернет страница на общината и на видно място в сградата на общинска администрация в 3 дневен срок от нейното издаване и не по-късно от 7 дни преди началната дата на продажбата. Продажната цена на вещта се определя от лицензиран оценител или от назначена с изрична заповед комисия от длъжностни лица от общинска администрация, в която задължително да има поне едно компетентно лице в съответната област.

(3). В заповедта за продажба за всяка движима вещ поотделно се определят:

 1. Наименование;
 2. Мярка;
 3. Количество;
 4. Продажна цена (вкл. ДДС);
 5. Време и място на продажбата;
 6. Длъжностно лице, което ще извърши продажбата;
 7. Начин на плащане;
 8. Други условия по продажбата.

(4). В случаите, в които за една и съща вещ по ал.2 се явят повече от един купувач, вещта се продава на този, който предложи по-висока цена.

§ 4. В чл.37 се добавя изречение второ:

Чл.37………………………………… Замяната на вещи се извършва с договор, сключен от кмета на общината, по реда и условията на Закона за задълженията и договорите. Цената на общинската вещ, обект на замяна, не трябва да бъде по-голяма от тази на вещта, с която ще се заменя.

§ 5. Създава се нов чл.37а:

Чл.37а (1).Дарението на движими вещи – частна общинска собственост, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти и счетоводната политика на Община Сърница се осъществява с договор за дарение, сключен от кмета на общината след решение на общински съвет.

(2). Дарението на движими вещи – частна общинска собственост, които не са дълготрайни активи по смисъла на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти и счетоводната политика на Община Сърница се осъществява по преценка на кмета на общината с договор за дарение.

§ 6. Създава се нов чл.37б:

Чл.37б (1). Движими вещи – частна общинска собственост, които са станали негодни за употреба, се бракуват.

(2). Кметът на общината назначава със заповед комисия, която извършва преглед и оценка на предметите, станали негодни за употреба. Комисията прави предложение за бракуване, което съдържа най-малко следната информация за всяка движима вещ поотделно:

 1. Наименование;
 2. Марка/модел;
 3. Количество;
 4. причини за бракуване;
 5. предложение за метод за бракуване.

(3). Движимите вещи, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона за счетоводството, приложимите счетоводни стандарти и счетоводната политика на Община Сърница, могат да се бракуват, само когато за негодността им има положително становищеот компетентно лице,осъществяващо съответната дейност.

(4). Въз основа на предложението, а когато вещта е дълготраен актив и становището на компетентно лице, кметът на общината издава заповед за бракуване, в която за всяка вещ поотделно се описват реквизитите по чл.37а, ал.2, както и поотделно се определя метода на бракуване. В заповедта се определя и длъжностно лице, което да извърши избрания метод на бракуване, за което последното съставя протокол.

(5). Методите за бракуване са:

 1. чрез разглобяване на части и последващото им използване;
 2. чрез продажба на специализирано предприятие за вторични суровини;
 3. чрез продажба по чл.35,ал.2;
 4. чрез унищожаване или изхвърляне в случаите, когато са непълно негодни за каквато и да е употреба;
 5. чрез безвъзмездно отдаване на юридически лица на бюджетна издръжка;
 6. чрез комбинация от преходните методи.

§ 7. Текстът на чл.73, ал.1, изречение второ се изменя по следния начин:

Чл.73 (1). ………………………………..Извлеченията от Заповедта на Кмета на общината по чл.72, с изключение на състава на комисията, се обявяват на видно място в сградата на общинска администрация и на официалния сайт на общината в 3 (три) дневен срок от нейното издаване.”

§ 8. Текстът на чл.74, ал.5, се изменя по следния начин:

Чл.74 (5). Ако и след втората насрочена датане е подадена нита една оферта, кмета на общината може със заповед да прекрати търга или да насрочи нова дата за провеждането му в не по-ранен срок от 30 дни от преходната дата, като в този случай началната тръжна цена за продажбата на вещта може да се намалява с 20%.В този случай заповедта на кмета на общината се обявява на официалната интернет страница на общината и на видно място в сградата на общинска администрация в 3 дневен срок от нейното издаване.

§ 9. В чл.74 се добавя ал.6:

Чл.74 (6).В случай, че отсъства повече от един член на комисията или правоспособния юрист, търгът се отлага за същия час и място за следващия работен ден.

§ 10. Текстът на чл.94 се изменя по следния начин:

Чл.94. Условията на конкурса по отношение на обекта, началната цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на предложенията се обнародват в поне един местен вестник най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на предложенията за участие. Извлеченията от Заповедта на Кмета на общината по чл.93, с изключение на състава на комисията, се обявяват на видно място в сградата на общинска администрация и на официалния сайт на общината в 3 (три) дневен срок от нейното издаване.

Предложение за допълнение на Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Сърница 30.11.2017

Проекто-наредби

Заседания

 • September 21, 2018

  Заседание 27.09.2018

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • September 14, 2018

  Заседание 17.09.2018

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e-mail: obs@sarnitsa.bg,…

Идентификация