УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми жители на община Сърница,

            На основание чл.66, ал.3,т.2 от ЗМДТ, чл.66, ал.1 и 2 от АПК и чл.69 от АПК  във връзка с чл. 66, от ЗМДТ, Община Сърница уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Община Сърница предлага на Общински съвет-Сърница да вземе решение, с което да одобри план-сметката на такса за битови отпадъци за всички населени места  в общината за 2018 г.

I.План сметка за необходимите разходи за 2018г. /може да разгледате план сметката тук/

В план – сметката се включват необходимите разходи за следните услугите, които ще се предоставят през 2018 г. на територията на Община Сърница:

 • осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци -
  контейнери, кофи и други;
 • събиране на битовите отпадъци и
  транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането
  им;
 • проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
  закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
  съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
  включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
 • почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
  територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

II.Годишен размер на такса битови отпадъци и промил за всяка дейност

Съгласно ЗМДТ размерът на таксата за битови отпадъци се определя в левово според количеството на битови отпадъци, а когато не може да се установи количеството им, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, която за 2018г. е данъчната оценка на имота съгласно §13, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗМДТ с промяната, отразена в ДВ бр.88 от 03.11.2017г. във връзка с §6 от същия закон, който влиза в сила от 31.12.2019г.

Ползването на основа, която е различна от данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена с изменението на ЗМДТ, обнародвано в ДВ бр.88 от 03.11.2017г. е отложено за 2020г. Прилагането на друг вид основа за облагане с такса, образецът е редът за изготвяне на план-сметката ще се определят н наредба на МС, която ще се изработи най-късно до 31.03.2019г.

Приложената технико-икономическа обосновка на план-сметката за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване е разработена на база данъчна оценка на недвижимите имоти, детайлно по отделни елементи.

III.Технико-икономическа обосновка на план-сметката за 2018г.

            Съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и гарантиране изпълнението на задълженията по чл.19 от ЗУО, Общински съвет гр. Сърница с решение №25/ 30.06.2015 г. , дава съгласие за членство в Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница. С протокол № 5 от 24.06.2016г. на Общото събрание на Сдружението, Община Сърница е приета за пълноправен член на Сдружението. Депото в с. Барутин е избрано поради близостта му до Сърница, за разлика от други законно регламентирани сметища, с оглед на по-ниски транспортни разходи за извозването на отпадъците.

Община Сърница от 01.01.2017 извозва отпадъците от територията на трите населени места/ гр. Сърница, с. Побит камък и с. Медени поляни/ в регионалното депо в с. Барутин. Съгласно ЗУО община заплаща следните такси:

-         по  чл. 60 от  ЗУО - такса за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо чрез предоставяне на обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и след експлоатационни грижи площадката на депото в размер на 3,11 лева/тон.

-          по чл. 64 от ЗУО - такса за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци по отчисления в размер и ред, определени с наредба по чл. 43, ал. 2 в размер на 45 лева/тон за 2018 година

-          по регламентирана такса в Решение ОС Доспат № 14 взето с протокол №3 от 18.12.2015г. за депониран отпадък е 36 лева/тон.

Въпреки увеличаването на разстоянието за извозването на отпадъците в регионалното депо в с. Барутин, Община Сърница в предложената план-сметка не предвижда увеличение на сумата за дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци до депо.

            За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план сметката за 2018 г. са предвидени средства в размер на 242 932 лв.  в т.ч. от тях:

- 103 240 лева за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

- 105 932 лева за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

- 21 000 лева за поддържане чистота на териториите за обществено ползване;

- 12 760 лева за осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци – контейнери, кофи и други.

            Община Сърница ще дофинансира разходите за депониране и извозване на битовите отпадъци със сума в размер на 118 996 лева.

             Община Сърница, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на План-сметката за чистотата по раздели за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване за 2018 г. и определяне на годишен размер на Такса битови отпадъци и промил за всяка услуга поотделно за 2018 година

             Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, предвид разпоредбите на чл. 69, ал. 1 АПК, чрез следните форми:

            1.Представяне на писмени предложения и възражения,  които могат да се подадат в деловодството в сградата на общинска администрация, гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 20, ет.1, стая 1, или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

            2. Публично обсъждане, което ще се състои в зала „Младежки дом”, за което денят и часът ще бъдат обявени допълнително.

 

 

Неби Бозов

Кмет на Община Сърница

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • October 22, 2018

  Заседание 05.11.2018

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • September 21, 2018

  Заседание 27.09.2018

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация