Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община  Сърница

 

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община  Сърница във връзка с приетите изменения и допълнения на Закона за публичните финанси в ДВ бр.91 от 14.11.2017г.

1.Причини и мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности, за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница.

В процеса на прилагането на разпоредбите на Закона за публичните финанси /ДВ, бр.15/15.02.2013г., в сила от 01.01.2014г. , изм., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм. и доп., бр. 43 от 7.06.2016 г., бр. 91 от 14.11.2017 г./ се установи необходимост от прецизиране и доразвиване на подзаконовата нормативната база с цел подобряване на процесите по управлението на публичните финанси и постигане на пълно съответствие с изискванията на закона, като и предвид наскоро извършените промени в Закона за публичните финанси в ДВ бр.91 от 14.11.2017г.

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности, за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община  Сърница.

Целите на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община са:

 • постигане на съгласуваност на разпоредбите на Наредбата със Закона за публичните финанси;
 • създаване на условия за устойчиво и дългосрочно балансиране на разходните отговорности на общините и засилване на бюджетната дисциплина.

 3. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница.

Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница, се свеждат до следното:

 • постигане на съгласуваност със Закона за публичните финанси;
 • подобряване управлението на публичните финанси и спазване на финансова дисциплина;
 • увеличаване отговорността на местните власти при предоставяне на услуги на местната общественост.

4. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община  Сърница

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България

    Предлаганата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

ПРОЕКТ!

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

§ 1.В чл. 4, ал.3 думата „изпълнител” се изменя с „разпоредител”.

§2.  В чл.8 се създава т.7 „помощи и дарения”.

§3.  Чл. 12 се изменя по следния начин:

-  Чл.12 Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа, е постигане и/или поддържане на нулево или положително салдо.

§4.  В чл.21, ал.1 и ал.2 се изменят по сления начин:

-  Чл.21 (1) Размерът по видове на основните бюджетни взаимоотношения между общинския бюджет и централния бюджет се приема със закона за държавния бюджет за съответната година.

-  Чл.21 (2) Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по реда на раздел II на глава осма от Закона за публичните финанси, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност по бюджетите на общините.

§5.  В чл. 22, ал.1, т.1 се правят следните изменения:

1.                     Буква „б” се изменя по следния начин:

б) местни дейности – обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.

2.                     Буква „г” се изменя по следния начин:

г) други целеви разходи, включително за местни дейности.

§6.  Чл.23 (1) се изменя по следния начин:

-  Чл.23 (1) Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с обща субсидия за тези дейности за сметка на централния бюджет, както и за сметка на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, които провеждат съответните области на политики.

§7. В чл.25 се създава нова ал.2:

-  Чл.25 (2) Бюджетните взаимоотношения между бюджетите на общините и централния бюджет могат да се променят по реда на раздел II на глава осма Закона за публичните финанси, включително за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на бюджета на първостепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет с централния бюджет, при изпълнение на области на политики, проекти, програми и възлагане на дейности.

§8. Досегашния текст на чл.29, ал.1, т.1 се променя по следния начин:

  - чл.29 (1) т.1 „одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на основните бюджетни взаимоотношения на бюджетите на общините с централния бюджет, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 83, ал. 2” от Закона за публичните финанси.

§9. В чл.29, ал.1 се създава нова точка 10:

  - чл.29 (1) т.10 указанията по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

§10. Чл.30, ал.3, т.6 се правят следните изменения:

-  Чл.30 (3) т. 6 разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи.

§11. В чл.30, ал.3 се създават нови ал.7 и ал.8:

-  (7) При изчисляването на средногодишния размер на показателите по ал. 3, т. 1 и 2 се включват и съответните отчетени разходи на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината за последните четири години, включително когато бюджетите им в рамките на този период са били част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет.

-  (8) Когато първостепенният разпоредител и/или разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината са правоприемници на бюджетна организация, чийто бюджет е бил част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет, ал. 7 се прилага за отчетените съответни разходи на бюджетната организация за последните четири години до преобразуването й.

§12. Чл. 40, ал.2 се изменя по следния начин:

-  (2) Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

§13. В чл.41 се правят следните изменения и допълнения:

Чл.41 (1) Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.

§ 14. В чл.41 се създават нови ал.2,3 и 4:

-  (2)     Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за публичните финанси.

-  (3)     Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват.

-  (4) Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи.

§15. Чл.41а се отменя.

§16. Чл.42, ал.1 и ал.2 се изменят по следния начин:

-  (1) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, може да се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември.

-  (2) Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви "а" – "в" от Закона за публичните финанси не се възстановяват и може да се разходват за същите цели и през следващите бюджетни години.

§17. В чл.44, ал.5 числото „31” се заменя с числото „30”.

§18. В чл.49, ал.6 в края на изречението се добавя  „ и ФО №2 от 27.01.2015 година”.

§ 19. В чл.49 се създава нова ал.8 по следния начин:

-  (8) Информация за инвестиционни проекти в процес на подготовка и в процес на оценка, за които е нужно задължително съфинансиране от общината

§20.  В приложение №1 към чл. 29, ал.2 и чл.44, ал.4 в точка 3 от Раздел I I т.4 от раздел II се изменя по следния начин:

-  В деня, в който кметът на общината внася отчета за изпълнението и приключването на общинския бюджет за разглеждане от общинския съвет, на интернет страницата на Общината и в местните средства за масово осведомяване - информационните електронни табла в общината, таблата за информация и обяви в общината и общинския вестник, се публикува обява, съдържаща датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на отчета.

§21.  В приложение №2 към чл.37, ал.5 в точка 4 „2009 година” се заменя с „2010 година”.

 

Предложение за допълнение на Проект за Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сърница
20.12.2017

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • July 18, 2019

  Заседание 25.07.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • June 20, 2019

  Заседание 27.06.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация