МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница.

1. Причини, които налагат приемането:

Прецизиране на разпоредбите на подзаконовата нормативна база на ОбщинаСърница в областта на управление на общинското имуществос действащото законодателството в Република България. Постигане на по-ефективно управлението и разпореждането с движими вещи – общинска собственост, и осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност при провеждането на конкурси във връзка с обстоятелството, че от началото на 2016г. Община Сърница издава свой собствен ежемесечен вестник.

2. Целите, които се поставят:

С приемането на промените в настоящите текстове от Наредбата се цели да се избегне противоречие и несъответствие между законодателството в страната и отделните разпоредби на наредбата, чрез които се постига рационално и законосъобразно управление на общинското имущество.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства

4. Очаквани резултати от прилагането:

В резултата на прилаганото на изменението на Наредбата ще се постигне по-голяма оперативност и публичност при провеждането на процедурите, свързани с разпореждането и управлението на имоти и вещи, общинска собственост.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

ПРОЕКТ!

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЕЛНИЕ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

§ 1. Текстът на разпоредбата на чл.43, ал.8, изречение второ се изменя по следния начин:

„Пазарната оценка, по която се продава собствеността по преходните алинеи се определя по реда на чл.22,ал.3 от ЗОС.”

 

§2. Текстът на разпоредбата на чл.72,ал.1 се изменя по следния начин:

„Публичен търг с явно или тайно наддаване се открива със заповед на кмета на общината, която съдържа:……..”

 

§3. Текстът на разпоредбата на чл.72,ал.1,т.8 се изменя по следния начин:

„Необходими документи, които кандидатът трябва да представи, за да вземе участие в търга.”

 

§4. Текстът на разпоредбата на чл.83, се изменя по следния начин:

„(1). Всяко предложение трябва да бъде представено от кандидата в непрозрачен запечатан плик, върху който се вписва името на кандидата и наименованието на обекта на търга. При подаването на офертата в деловодството на общинска администрация се поставя входящ номер, дата и час на подаване.

(2). Всяко предложение трябва да съдържа всички изискуеми документи, посочени в заповедта по чл.72, ал.1, които трябва да бъдат представени в оригинал или нотариално заверено копие, освен в случаите, в които се представят справки от публични регистри. Размерът на предлагана тръжна цена от кандидата трябва да бъде поставен в отделен непрозрачен запечатан плик,на който е изписано името на кандидата и пълното наименование на обекта на търга, като същия се поставя в плика с офертата и останалите документи.

(3).Комисията отбелязва в сравнителната таблица за всяка подадена оферта наличието или липсата на изискуемите със заповедта по чл.72, ал.1 документи.

(4). Всяко предложение или самата предложена цена, подадено в незапечатан плик или което не съдържа данните по ал.1 и 2, е недействително и по-нататък не се разглежда от комисията, а участникът, подал такова предложение, не се допуска до по-нататъшно участие в търга.”

 

§5. Текстът на разпоредбата на чл.87 се изменя по следния начин:

„Заповедта на кмета на общината по чл.86 се издава в седем дневен срок от датата на провеждане на търга, като се обявява на видно място в сградата на общинска администрация и се съобщава индивидуално на всички лица, подали тръжна документация и участвали в търга по реда на АПК.”

§6. Текстът на разпоредбата на чл.88,ал.1, изречение второ се изменя по следния начин:

„Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци и такси по чл.32 от НОАМТЦУТОС в 30 дневен срок от връчването на заповедта.”

§7. Текстът на разпоредбата на чл.95, изречение първо се изменя по следния начин:

„Предложението на участниците в конкурса съдържа данните по чл.93,ал.2 от настоящата наредба както и:”

 

§8. Текстът на разпоредбата на чл.96,ал.2, се изменя по следния начин:

„Заповедта се обявява на официалната интернет страница на Община Сърница и на видно място в сградата на общинска администрация в 3-дневен срок от нейното издаване.”

§9. Отменят се разпоредбите на чл.98,т.2.

§10. Текстът на разпоредбата на чл.99,ал.1 се изменя по следния начин:

„Въз основа на доклада по чл.98, кмета на общината издава заповед в седем дневен срок от датата на провеждане на конкурса, с която обявява спечелилия конкурса, цената и условията на плащането.”

 

§11. В чл.99 се създава ал.2 със следния текст:

Заповедта по ал.1 се обявява на видно място в сградата на общинска администрация и се съобщава индивидуално на всички лица, подали тръжна документация и участвали в търга по реда на АПК.”

 

§12. Текстът на разпоредбата на чл.102,ал.1 се изменя по следния начин:

„Когато със заповедта по чл.99 се определя наемател, тя се съобщава и връчва по реда на чл.99,ал.2 от настоящата наредба.”

 

§13. Отменя разпоредбите на §1,т.3 от Допълнителни разпоредби.

 

 

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 10, 2019

    Заседание 11.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 23, 2019

    Заседание 30.05.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация