МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.

1. Причини, които налагат приемането:

Прецизиране на разпоредбите на подзаконовата нормативна база на ОбщинаСърница в областта на определянето и администрирането на местните такси и цени на услугитес действащото законодателството в Република България. Въвеждане на механизмите на комплексното административно обслужване. Спазване на принципите, обосновани в чл.8, ал.1 от ЗМДТ при определяне на размера на таксите и цените в общинска администрация гр.Сърница, а именно: възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

2. Целите, които се поставят:

С приемането на промените в настоящите текстове от Наредбата се цели да се избегне противоречие и несъответствие между законодателството в страната и отделните разпоредби на наредбата, чрез които се постига рационално и законосъобразно определяне на местните такси и цени на услугите.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства

4. Очаквани резултати от прилагането:

В резултата на прилаганото на изменението на Наредбата ще се постигне по-голяма оперативност и ефикасност при определянето, събирането и отчитането на таксите и цените на административните услуги в Община Сърница.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

§1. Чл.3, ал.1, изр.второ се променя по следния начин:

Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово или в брой.”

§2. В чл.3 се създава нова ал.3 със следния текст”

„Услугите се предоставят в зависимост от сроковете за извършване, които се избират от заявителя при подаването на заявлението, освен ако изрично в нормативен акт не е посочен друг срок. Те могат да бъдат:

1.обикновена поръчка – 7 дневен срок;

2. бърза поръчка – 3 дневен срок;

3. експресна поръчка – до 24 часа от подаването на заявлението.”

§3. В чл.3 се създава нова ал.4 със следния текст:

„Сроковете за извършването на услугите започват да текат от деня, следващ деня на подаването на заявлението, когато са представени всички необходими документи и са заплатени съответните такси. „

§4. В чл.3 се създава нова ал.5 със следния текст:

„При непредставяне на всички необходими документи, административния орган уведомява за това заявителя, като му представя допълнителен срок за предоставяне на липсващите документи. Ако и до този срок не са представени нужните документи, преписката се прекратява, като на заявителя не се възстановява сумата, платена при подаване на заявлението.”

§5. В чл.8 се добавя ал.5 със следния текст:

Общинският съвет може да делегира правомощията си по ал.1 на кмета на общината при условия и ред, подробно описани в раздела за съответния вид такси”

§6. Чл.12, ал.1 се променя по следния начин:

„Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги при наличие на необходимост от това или при промяна размера им..”

§7. В чл.30, ал.1,т.1 се правят следните изменения:

„а)За физически лица:

     аа) За обикновено поръчка (7 дневен срок) – 15.00лв.;

     аб) За бърза поръчка (3 дневен срок) – 30.00 лв;

     ав) За експресна поръчка ( до 24 часа) – 50.00 лв.

б) За юридически лица:

   ба) За обикновено поръчка (7 дневен срок) – 25.00лв.;

   бб) За бърза поръчка (3 дневен срок) – 50.00 лв;

   бв) За експресна поръчка ( до 24 часа) – 70.00 лв.

§8. В чл.30, ал.1, т.2 се правят следните изменения:

„За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване ( скица-виза):

а) За физически лица:

   аа) За обикновено поръчка (7 дневен срок) – 40.00лв.;

   аб) За бърза поръчка (3 дневен срок) – 50.00 лв;

   ав) За експресна поръчка ( до 24 часа) – 70.00 лв.

б) За юридически лица:

   аа) За обикновено поръчка (7 дневен срок) – 50.00лв.;

   аб) За бърза поръчка (3 дневен срок) – 70.00 лв;

   ав) За експресна поръчка ( до 24 часа) – 100.00 лв.

§9. Чл.30, ал.1,т.5 се изменя по следния начин:

5. За издаване на следните видове удостоверения:

а) Удостоверение за описание и идентичност на имот -  15,00 лв. за обикновена поръчка (7 дневен срок).;

б) Удостоверение за описание и идентичност на имот -  30,00 лв. за бърза поръчка (3 дневен срок);

в) Удостоверение за описание и идентичност на имот -  50,00 лв. за експресна поръчка (до 24 часа) ;

г)Удостоверение по §16 от ЗУТ – 200 лв.;

д)Удостоверение за влязло в сила разрешение за строеж по чл.157,ал.2 от ЗУТ- 10лв.;

е)Удостоверение/протокол за завършена сграда в груб строеж по чл.153, ал.2 от ЗУТ  или степен на завършеност на сграда по чл.181 от ЗУТ- 50 лв.;

ж)Удостоверение за реално определени части от поземлен имот по чл.200 от ЗУТ-10 лв.;

з)Удостоверения по чл.200 от ЗУТ за наличие на одобрени инвестиционни проекти за обособяване на реално определени части/дялове от сгради- 20 лв.;

 и)Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение- 15 лв.;

й)Процедура по издаване на удостоверение по чл.13,ал.5 от ППЗСПЗЗ /помощен план, заповед, удостоверение/ – 150 лв.;

к)Заповед и удостоверение за административен адрес –30 лв.;

л)Удостоверения за вписания в разписните книги- 10 лв.

м)Удостоверение, свързано с извършване на контролна проверка за озеленяване и компенсаторно залесяване по чл.63от ЗУТ- 20 лв.

н)Удостоверния по чл.202 от ЗУТ по повод делби на съсобствени сгради, жилища и др.- 50 лв.

о)Други удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство- 15 лв;

п) Удостоверение за описание на сграда – 15,00 лв. за обикновена поръчка (7 дневен срок).;

р) Удостоверение за описание на сграда – 30,00 лв. за бърза поръчка (3 дневен срок);

с) Удостоверение за описание на сграда – 50,00 лв. за експресна поръчка (до 24 часа) ;

§10. В чл.30 се създава нова точка 20а със следния текст:

„За нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план и издаване на удостоверение по чл.53а от ЗКИР във връзка с чл.175 от ЗУТ се заплащат следните такси:

   аа) За обикновено поръчка (7 дневен срок) – 50.00лв.;

   аб) За бърза поръчка (3 дневен срок) – 70.00 лв;

   ав) За експресна поръчка ( до 24 часа) – 100.00 лв.”

§11. Чл.30, ал.2 се изменя по следния начин:

„Срокът за извършване на технически услуги е:

1.7 дни при обикновена поръчка;

2.3 дни при бърза поръчка;

3.24 часа при експресна поръчка;

4. За издаване на разрешения за строеж и одобряване на инвестиционни проекти – 30 дни, освен акт в нормативен акт не е определен различен срок.”

5.Срокът за предоставяне на техническа услуга може да бъде удължен до 1 месец при наличие на необходимост и обективни причини за това.

§12. Отменя чл.30, ал.3

§13. Чл.31, т.4 се изменя по следния начин:

„ За издаване на удостоверение/дубликат въз основа на актове по гражданско състояние, както и копия на актове по гражданско състояние – 5.00 лв.”

§14. Чл.31, т.21 се отменя.

§15. Чл.32, т.7-10 се отменят.

§16. Създава се нов чл.32а със следния текст:

Чл. 32а. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такси в следните видове и размери:

1. Производство по настаняване под наем:

     а) За жилищни нужди  – 20.00лв.

     б) За нежилищни нужди – 40.00 лв.

2. Производства по продажби – 120.00 лв.

3. Производства по замяна – 120.00 лв.

4. Производства за учредяване на ОПС – 130.00 лв.

5. Производства по учредяване на други вещни права върху общински имоти – 130.00 лв.

6. Производства по учредяване на вещни права за общински УПИ, върху които се учредява право на надстрояване, пристрояване за основно застрояване или сгради на допълващо застрояване – 170лв.;

7.Тръжната документация за търгове и конкурси – 60 лв.;

8. Изготвяне на предварителен договор по чл.15-17 от Закон за устройство на територията – 95.00лв.

9. Процедури за сключване на договори за аренда – 95лв.

10.Учредяване на вещно право върху земеделски земи – 40лв.”

§17. Чл.33 се изменя по следния начин:

Таксите, свързани с категоризация на туристически обекти, се определят съобразно Тарифата за таксите, които се събират по закона за туризма, одобрена от Министерски съвет”

§18. Отменя приложение №1

§19. Добавя се нов чл.33а със следния текст:

„Таксите за издаване на разрешение за режим на работа на заведения за обществено хранене и развлечение се определят съобразно Приложение №1, което е неразделна част от настоящата наредба”

§20. Добавя Приложение №1

§21. Чл.34, т.3 се изменя по следния начин:

„За издаване на удостоверение за наличие/липса на задължения към общината (по чл.87, ал.6 от ДОПК) – 8лв. За целите на комплексното административно обслужване компетентните органи изискват и получават служебно, по електронен път, съответната информация по чл.87 от ДОПК, за което не заплащат такси.”

§22. В чл.34 се добавя нова т.33 със следния текст:

„За издаване на становище за отглеждане на животни от земеделски производители – 2 лв.

 

Приложение №1

Финансова обосновка към чл.30, ал.1, т.1

Финансова обосновка към чл.30, ал.1, т.5

Финансова обосновка към чл.32а, т.1

Финансова обосновка към чл.33а, Приложение №1

Финансова обосновка към чл.34, т.33

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • June 10, 2019

    Заседание 11.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 23, 2019

    Заседание 30.05.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация