Мотиви за приемане на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или на части от тях на територията на  Община Сърница”

     На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или на части от тях на територията на Община Сърница. Необходимостта от изменение на наредбата се налага поради обстоятелството, че Община Сърница до към настоящия момент не разполага с подзаконова нормативна база за премахване на строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самострутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят по чл.195, ал.6 и 196, ал.3 и ал.5 от ЗУТ. Съобразно чл.196, ал.5 от ЗУТ, редът за принудителното изпълнение се определя с наредба, приета от общинския съвет.

1. Причини, които налагат приемането:

Актуализиране и синхронизиране на подзаконовата нормативна база на Община Сърница в областта на премахване на строежи, за които има издадена заповед на кмета на общината в кръга на неговите правомощия, предоставени му в Закона за устройството на територията

2. Целите, които се поставят:

Премахване на строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самострутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:

Привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство на подзаконовата нормативната база на Община Сърница.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или на части от тях на територията на Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

§1. В чл.1 се създава алинея 2 със следния текст:

„Тази наредба се прилага и при принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самострутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят по чл.195, ал.6 и 196, ал.3 и ал.5 от ЗУТ”.

§2. Чл.3 се изменя по следния начин:

„Към принудително изпълнение на заповеди по чл. 225а, ал. 1 или 2 ЗУТ за премахване на незаконни строежи от IV,V и VI категория или части от тях, както и на заповеди по чл.195, ал.6 от ЗУТ се пристъпва след влизане в сила на индивидуалните административни актове по чл.225а от ЗУТ, съответно чл.195, ал.6 от ЗУТ когато същите не са изпълнени доброволно от адресата/адресатите/ им в определените с тях срокове за доброволно изпълнение или когато е допуснато предварително изпълнение.”

§3.Чл.4, ал.1 се изменя по следния начин:

В случай че , заповедта по чл.225а, респективно по чл.195, ал.6 не е била обжалвана , в тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта за премахване, се извършва проверка по изпълнението и на местостроежа от длъжностни лица при Община Сърница, за което се съставя констативен протокол(приложение№ 1). В случай на обжалване , проверката се извършва в 1 месечен срок от приключване на съдебните процедури и влизане в сила на заповедта по чл.225а ЗУТ, респективно чл.195, ал.6 от ЗУТ.

§4. В чл.4 се добавя нова алинея 4 със следното съдържание:

„Когато със заповедта се допуска предварително изпълнение, проверката се извършва в тридневен срок от издаването на заповедта.”

§5. Създава се нов чл.6а със следното съдържание:

„Сроковете по чл.5 и чл.6 при заповеди по чл.195, ал.6 от ЗУТ се намаляват на 7 календарни дни, ако строежът представлява сериозна опасност за живота и здравето на гражданите”

§6. В чл.11, ал.3 се създава нова т.6 със следния текст:

„ за сметка на собственика на строежа/сградата, а ако той не може да бъде установен – за сметка на собственика на имота в случаите на премахване по чл.195, ал.6 и 196 от ЗУТ.”

§7. Чл.14 се изменя по следния начин:

„Навсякъде към думите незаконен строеж се добавя и опасен строеж.”

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • July 18, 2019

    Заседание 25.07.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • June 20, 2019

    Заседание 27.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация