МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница.

1. Причини, които налагат приемането:

Прецизиране на разпоредбите на подзаконовата нормативна база на Община Сърница в областта на управление на общинското имущество с действащото законодателството в Република България. Постигане на по-ефективно управлението и разпореждането с общинското имущество, както и осигуряване на по-голяма публичност, прозрачност и яснота от заинтересованите лица при провеждането на публични търгове и конкурси.

2. Целите, които се поставят:

С приемането на промените в настоящите текстове от Наредбата се цели да се избегне противоречие и несъответствие между законодателството в страната и отделните разпоредби на наредбата, чрез които се постига рационално и законосъобразно управление на общинското имущество.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства

4. Очаквани резултати от прилагането:

В резултата на прилаганото на изменението на Наредбата ще се постигне по-голяма оперативност и публичност при провеждането на процедурите, свързани с разпореждането и управлението на имоти и вещи, общинска собственост.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

§1. В чл.16 се създава нова алинея 4 със следния текст:

„С решение на общински съвет имотите по ал.1 могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на гражданите, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейности в обществена полза и регистрирани по надлежния начин в Агенцията по вписвания.”

§2. В чл.16 се създава нова алинея 5 със следния текст:

„В случаите на ал.4 кметът на общината сключва договор за наем при условията, определени с решението на общинския съвет.”

§3. Разпоредбата на чл.17, ал.3 се изменя по следния начин:

Кметът на общината организира отдаването под наем на петната по ал.1 и сключва договорите за наем, като в този случай решение на общински съвет не е необходимо.”

§4. Разпоредбите на чл.22, ал.1 се изменят по следния начин:

„С решение на Общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост, без търг или конкурс, за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на гражданите, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза и регистрирани по надлежния начин в Агенцията по вписвания.”

§5. Създава се нов чл.23а със следния текст:

„Земите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда в съответствие с разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Правилника за прилагането му.”

§6. В чл.29 се създава нова алинея 3 със следния текст:

„Община Сърница може едностранно да завиши наемната цена с официалния средногодишен индекс на потребителските цени, обявен в проценти от Националния статистически институт на Република България („средногодишна инфлация“), считано от месеца, следващ неговата публикация, ако инфлацията в Република България надвиши 3% в рамките на една календарна година.”

§7. Чл.33, ал.2 се изменя по следния начин:

„Водностопанските системи и съоръжения на територията на общината (ВиК системи) са публична общинска собственост. Те се стопанисват и управляват в съответствие със разпоредбите на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове за прилагането му.”

§8. Разпоредбите на чл.34 се изменят по следния начин:

„(1). Вещите – частна общинска собственост, извън тези по чл.32 и 33, се предоставят под наем на трети лица от Кмета на Общината.

(2). Вещите по ал.1 могат да се отдават под наем само ако не са необходими за дейността на общината. При възникване на неотложна общинска нужда от използването им, наемните отношения се прекратяват едностранно от общината след уведомление на наемателя.

(3). Вещите по ал.1 се отдават под наем след подаване на писмено заявление от заинтересованото лице, издаване на заповед и сключване на договор от кмета на общината.”

§9. Разпоредбите на чл.36 се изменят по следния начин:

„(1).Възмездно предоставяне правото на ползваневърху вещи на други лица освен тези по чл.33, ал.1 се учредява след решение на общински съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс .

(2). В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет.

(3). Безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

(4). Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

(5). Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

§10. Отменя се чл.40.

§11. Разпоредбите на чл.46, ал.1 се изменят по следния начин:

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, може да се извърши без търг или конкурс, след решение на Общинския съвет с мнозинство повече от половината от общия брой съветници, на субекти, изрично посочени в закон.”

§12. Разпоредбите на чл.74, ал.1,т.2 се изменят по следния начин:

„са подадени две заявления за участие при публичен търг с тайно наддаване”

§13. Разпоредбите на чл.74, ал.2 се изменят по следния начин:

Когато търгът е с явно наддаване и се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с 2 часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът, явилият се участник се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена”

§14.Разпоредбите на чл.74, ал.3 се изменят по следния начин:

Когато при подадена оферта на търг с явно наддаване не се яви нито един кандидат, той се обявява за непроведен и Кмета на Общината насрочва нов търг в едномесечен срок, ако това не е посочено в заповедта по чл.72, ал.1.”

§15.Разпоредбите на чл.74, ал.5 се изменят по следния начин:

„Ако и след втората насрочена дата не е подадена нито една оферта, кмета на общината може със заповед да прекрати търга или да насрочи нова дата за провеждането му в не по-ранен срок от 30 дни от преходната дата. В този случай, по преценка на кмета на общината, началната тръжна цена може да се намали с до 20% от първоначално обявената в зависимост от свойствата и качествата на предмета на търга. Заповедта на кмета на общината се обявява на официалната интернет страница на общината и на видно място в сградата на общинска администрация в 3 дневен срок от нейното издаване.”

§16. В чл.74 се създава нова ал.7 със следното съдържание:

„ В случаите на чл.74, ал.1,т.3 със заповед на кмета на общината може да бъде открит нов търг или да се предложи на общински съвет да прекрати процедурата по разпореждане с имота.”

§17.Разпоредбите на чл.77 се изменят по следния начин:

При публичен търг с явно наддаваненаддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от Председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка за наддаване.”

§18. Разпоредбите на чл.78, ал.1 се изменят по следния начин:

При публичен търг с явно наддаванеучастниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка.”

§19.Разпоредбите на чл.79 се изменят по следния начин:

В случай, че участниците в търг с явно наддаване след изрична покана от председателя не изявят желание да купят предмета на търга, включително и по първоначално определената цена, внесените от тях депозити не се връщат. Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати предложената от него цена.”

§20. Разпоредбите на чл.80 се изменят по следния начин:

В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат при търг с явно наддаване, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена или последно обявената в хода на търга цена.”

§21.Разпоредбите на чл.91 се изменят по следния начин:

„(1) Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават след закриване на търга с писмено нареждане от Председателя на комисията.

(2) Депозитът на участник не се връща в следните случаи:

     1.когато участникът е декласиран от комисията по провеждане на търга;

     2.в хипотезата на чл.79;

     3.когато е определен за спечелил търга, издадена е заповед и откаже да плати продажната цена или не се яви да подпише договора;

§22. В чл.92 се създава нова ал.2 със следното съдържание:

„Публично оповестените конкурси се провеждат с тайно наддаване.”

§23. В чл.98 се създава ал.2 със следния текст:

„Депозитът за участие на декласиран участник не се връща.”

§24. Създава се нов чл.104 със следния текст:

„Депозитът за участие при търговете и конкурсите се определя в размер на 10% от началната продажна цена при продажба на общински имоти и една наемна месечна вноска при отдаване под наем на общински имоти.”

Предложение за допълнение на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Сърница 15.06.2018

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • July 18, 2019

    Заседание 25.07.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • June 20, 2019

    Заседание 27.06.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация