МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НАНАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница.

1. Причини, които налагат приемането:

Прецизиране на разпоредбите на подзаконовата нормативна база на Община Сърница в областта на определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Сърница с действащото законодателството в Република България и по-специално със Закона за местните данъци и такси.

Налице е несинхронизиране на сроковете за извършването на административните услуги в текстовете на общинската наредба с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси. С предложеното изменение ще се избегне ненужно и нецелесъобразно забавяне, което може да доведе до засягане на законни права и интереси на физическите и юридически лица.

Също така Община Сърница разполага със специализирани автомобили – автовишка, багер и товарен камион, като към тях е налице интерес от частни лица за използването им. Към настоящия момент това не е възможно, тъй като не е определена цена и методология за използването им, която няма да пречи на обслужването на общинските нужди.

2. Целите, които се поставят:

С приемането на промените в настоящите текстове от Наредбата се цели да се избегне противоречие и несъответствие между законодателството в страната и отделните разпоредби на наредбата, а също така да се използва целесъобразно общинското имущество по най-рационален начин.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства

4. Очаквани резултати от прилагането:

В резултата на прилаганото на изменението на Наредбата ще се постигне по-голяма оперативност и функционалност при осъществяването на административни услуги, както и ще се определи цена за използването на вещи, частна общинска собственост, без това да накърнява общински интереси или да затруднява работата на общинска администрация.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

Забележка!

Към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница е приложена финансова обосновка за определянето на цените на услугите по използването на общински товарни и специализирани транспортни средства.

 

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА  

§1.Текстът на чл.19, ал.2 се изменя по следния начин:

„За ползването на тротоари, площади, улични платна и др.общински терени за търговска дейност на открито таксите се определят на квадратен метър както следва:……….”

§2. Текстът на чл.19, ал.2, т.3 се изменя по следния начин:

„В селата в общината: ………………..”

§3. Текстът на чл.19, ал.6, се изменя по следния начин:

„За ползване на тротоари, площади, улични платна и др.общински терени за разполагане на строителни материали, дърва за огрев и др. се събира такса на ден на квадратен метър:

1. В същински център и разширен център – 1,50 лв.

2. В другите градски зони  – 0,50 лв.;

3. В селата – 0,50 лв.”

§4. Текстът на чл.19, ал.7, т.2, буква г) се изменя на „В други градски зони” и буква д) се отменя.

§5. Текстът на чл.19, ал.7, т.3, буква в) се изменя на „В други градски зони”.

§6. В чл.20, ал.1,т.1 се правят следните изменения:

„За централен пазар:

1.Разпоредбите на буква а) се отменят;

2.Разпоредбите на буква б) се изменят по следния начин:

аа) За един квадратен метър

-На ден – 1.00 лв.;

-На месец - 30.00 лв.;

бб) отменя се;

3.Разпоредбите на буква в) се отменят;

4.Разпоредбите на буква г) се отменят;

5.Разпоредбите на буква е) се отменят.”

§7. В чл.20, ал.1,т.2 се правят следните изменения:

„За квартални пазари:

1.Разпоредбите на буква а) се отменят;

2.Разпоредбите на буква б) се изменят по следния начин:

аа) За един квадратен метър

-На ден – 1.00 лв.;

-На месец - 30.00 лв.;

бб) отменя се;

3.Разпоредбите на буква в) се отменят;

4.Разпоредбите на буква г) се отменят;

5.Разпоредбите на буква е) се отменят.”

§8. Разпоредбите на чл.20, ал.1, т.3 – т.8 се отменят.

§9. Създава се нов чл.20а със следния текст:

„ За ползване на места, върху които се организират панаири и събори се събират следните такси:

1.За скара с маси – 267 лв. на ден;

2.За скара без маси:

аа) до пет метра – 67 лв. на ден;

бб) за всеки следващ метър над пет метра – 13.30 лв. на кв.м. на ден

3.За пиле на грил:

аа) до пет метра – 67 лв. на ден;

бб) за всеки следващ метър над пет метра – 13.30 лв. на кв.м. на ден

4.Сергии за други видове храни (пържени тестени изделия, сандвичи и др.)

аа) до пет метра – 50 лв. на ден;

бб) за всеки следващ метър над пет метра – 10.00 лв. на кв.м. на ден

5.Сергии за сладолед – 20 лв. на ден;

6.Сергии за продажба на стоки:

аа) до пет метра – 20 лв. на ден;

бб) за всеки следващ метър над пет метра – 6.60 лв. на кв.м. на ден;

7.За специално предназначени места за поставяне на увеселителни обекти (люлки, въртележки, пързалки и др. подобни) – 1000 лв. на ден.”

§10. Чл.34, т.9 се изменя по следния начин:

„Издаване на удостоверение за данъчна оценка в определения от ЗМДТ срок - 5 дневен срок - 7.00 лв./бр.”

§11. Създава се нов Раздел Ⅴ – Цени на услуги, предоставяни от администрацията на Община Сърница на физически и юридически лица съгласно чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, който ще включва следните разпоредби:
„Раздел Ⅴ – Цени на услуги, предоставяни от администрацията на Община Сърница на физически и юридически лица съгласно чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

Чл.36. (1). За услуги, извършвани с товарни и специални транспортни средства на Община Сърница, се определя следната цена:

1.Багер:

1.1. за един моточас – 40 лв. без ДДС;

1.2. за цяла смяна (осем моточаса) – 320 лв. без ДДС;

2.Тежкотоварна техника - самосвал – 4 лв. без ДДС за един километър/пробег;

3.Вишка:

3.1. за километър пробег – 2 лв. без ДДС;

3.2. за един моточас – 20 лв. без ДДС;

3.3. за цяла смяна (осем моточаса) – 160 лв. без ДДС.

(2). Услугите по ал.1 се извършват след предварително заявяване от страна на заинтересованото лице и в съответствие с работния график на техниката, като не се възпрепятства използването на общинските товарни и специални транспортни средства за общински нужди. В случай, че е налице подобно дублиране на работни часове, предимство има общинската нужда.”

 

 

ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

Към чл.20, ал.1,т.1 – такси за централен пазар

Вид на разходите Стойност на разходите в лева
1. Разходи за експлоатация на обекта

00,50

2. Амортизационни разходи ( поддръжка) 00,50
3. Общо 1,00

Цената за цял месец се определя въз основа на калкулирането на таксата за един ден в броя на дните в месеца.

Към чл.20, ал.1,т.2 – такси за квартални пазари

Вид на разходите Стойност на разходите в лева
1. Разходи за експлоатация на обекта

00,50

2. Амортизационни разходи ( поддръжка) 00,50
3. Общо 1,00

Цената за цял месец се определя въз основа на калкулирането на таксата за един ден в броя на дните в месеца.

Към чл.20а, т.1

Вид на разходите Стойност на разходите в лева
1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната услуга 7.00
2. Административни данъци и тежести на вещта, определени със закон или договор (наем на терени – частна собственост, върху които се организира провеждането на мероприятията от трети лица) 60.00
3. Разходи за експлоатация на обекта (осигуряване на електричество и водоснабдяване, в това число и разходи за използването им, почистване )

150.00

4. Амортизационни разходи ( поддръжка на терените, мероприятия за облагородяването им) 50.00
5. Общо 267 лв./ден

Към чл.20а, т.2

Вид на разходите Стойност на разходите в лева
1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната услуга 5.00
2. Административни данъци и тежести на вещта, определени със закон или договор (наем на терени – частна собственост, върху които се организира провеждането на мероприятията от трети лица) 7.00
3. Разходи за експлоатация на обекта (осигуряване на електричество и водоснабдяване, в това число и разходи за използването им, почистване )

40.00

4. Амортизационни разходи ( поддръжка на терените, мероприятия за облагородяването им) 15.00
5. Общо 67 лв./ден

Цената е фиксирана за обект до пет метра. За всеки следващ метър се калкулира такса, пропорционална на таксата за отделен метър от първоначалната такса.

Към чл.20а, т.3

Вид на разходите Стойност на разходите в лева
1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната услуга 5.00
2. Административни данъци и тежести на вещта, определени със закон или договор (наем на терени – частна собственост, върху които се организира провеждането на мероприятията от трети лица) 7.00
3. Разходи за експлоатация на обекта (осигуряване на електричество и водоснабдяване, в това число и разходи за използването им, почистване )

40.00

4. Амортизационни разходи ( поддръжка на терените, мероприятия за облагородяването им) 15.00
5. Общо 67 лв./ден

Цената е фиксирана за обект до пет метра. За всеки следващ метър се калкулира такса, пропорционална на таксата за отделен метър от първоначалната такса.

Към чл.20а, т.4

Вид на разходите Стойност на разходите в лева
1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната услуга 5.00
2. Административни данъци и тежести на вещта, определени със закон или договор (наем на терени – частна собственост, върху които се организира провеждането на мероприятията от трети лица) 5.00
3. Разходи за експлоатация на обекта (осигуряване на електричество и водоснабдяване, в това число и разходи за използването им, почистване )

30.00

4. Амортизационни разходи ( поддръжка на терените, мероприятия за облагородяването им) 10.00
5. Общо 50 лв./ден

Цената е фиксирана за обект до пет метра. За всеки следващ метър се калкулира такса, пропорционална на таксата за отделен метър от първоначалната такса.

Към чл.20а, т.5

Вид на разходите Стойност на разходите в лева
1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната услуга 3.00
2. Административни данъци и тежести на вещта, определени със закон или договор (наем на терени – частна собственост, върху които се организира провеждането на мероприятията от трети лица) 3.00
3. Разходи за експлоатация на обекта (осигуряване на електричество и водоснабдяване, в това число и разходи за използването им, почистване )

10.00

4. Амортизационни разходи ( поддръжка на терените, мероприятия за облагородяването им) 4.00
5. Общо 20 лв./ден

Към чл.20а, т.6

Вид на разходите Стойност на разходите в лева
1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната услуга 3.00
2. Административни данъци и тежести на вещта, определени със закон или договор (наем на терени – частна собственост, върху които се организира провеждането на мероприятията от трети лица) 3.00
3. Разходи за експлоатация на обекта (осигуряване на електричество и водоснабдяване, в това число и разходи за използването им, почистване )

10.00

4. Амортизационни разходи ( поддръжка на терените, мероприятия за облагородяването им) 4.00
5. Общо 20 лв./ден

Цената е фиксирана за обект до пет метра. За всеки следващ метър се калкулира такса, пропорционална на таксата за отделен метър от първоначалната такса.

Към чл.20а, т.7

Вид на разходите Стойност на разходите в лева
1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната услуга 20.00
2. Административни данъци и тежести на вещта, определени със закон или договор (наем на терени – частна собственост, върху които се организира провеждането на мероприятията от трети лица) 80.00
3. Разходи за експлоатация на обекта (осигуряване на електричество и водоснабдяване, в това число и разходи за използването им, почистване )

800.00

4. Амортизационни разходи ( поддръжка на терените, мероприятия за облагородяването им) 100.00
5. Общо 1000 лв./ден

Към чл.36, ал.1,т.1

Вид на разходите Стойност на разходите в лева
1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната услуга 5.00
2. Административни данъци и тежести на вещта, определени със закон 5.00
3. Разходи за експлоатация на вещта ( гориво, смазочни материали и др.)

20,00

4. Амортизационни разходи ( поддръжка от специализирани фирми за ремонт на тежкотоварни автомобили, закупуване на повредени или износени от употреба части за подмяна и др.) 10,00
5. Общо 40,00

Цената за цяла мотосмяна се определя въз основа на калкулирането на използването на общинската техника за един час със нормален работен ден (8 часа).

Към чл.36, ал.1,т.2

Вид на разходите Стойност на разходите в лева
1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната услуга 0.80
2. Административни данъци и тежести на вещта, определени със закон 0.20
3. Разходи за експлоатация на вещта ( гориво, смазочни материали и др.)

2,00

4. Амортизационни разходи ( поддръжка от специализирани фирми за ремонт на тежкотоварни автомобили, закупуване на повредени или износени от употреба части за подмяна и др.) 1,00
5. Общо 4.00 лв./км.

Към чл.36, ал.3,т.3.1

Вид на разходите Стойност на разходите в лева
1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната услуга 0,40
2. Административни данъци и тежести на вещта, определени със закон 0,10
3. Разходи за експлоатация на вещта ( гориво, смазочни материали и др.)

1,00

4. Амортизационни разходи ( поддръжка от специализирани фирми за ремонт на тежкотоварни автомобили, закупуване на повредени или износени от употреба части за подмяна и др.) 0,50
5. Общо 2,00 лв./км.

Към чл.36, ал.3,т.3.3

Вид на разходите Стойност на разходите в лева
1 Заплати и осигуровки на служители, извършващи съответната услуга 3.00
2. Административни данъци и тежести на вещта, определени със закон 2,00
3. Разходи за експлоатация на вещта ( гориво, смазочни материали и др.)

10,00

4. Амортизационни разходи ( поддръжка от специализирани фирми за ремонт на тежкотоварни автомобили, закупуване на повредени или износени от употреба части за подмяна и др.) 5,00
5. Общо 20,00

Цената за цяла мотосмяна се определя въз основа на калкулирането на използването на общинската техника за един час със нормален работен ден (8 часа).

Предложение за допълнение на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Сърница
12.07.2018

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • April 17, 2019

    Заседание 23.04.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • March 22, 2019

    Заседание 28.03.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация