МОТИВИ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Сърница.

1. Причини, които налагат приемането:

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията Община Сърница е подзаконов нормативен акт, който регламентира обществените отношения в Община Сърница заплащането на местните такси по извършването на обществени услуги в Община Сърница, приета в съответствие и в изпълнение на Закона за местните данъци и такси. Причината , налагаща изменението и допълнението на наредбата, е необходимостта от унифициране на разпоредбите на подзаконовия нормативен акт с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси.

Проектът е изготвен в съответствие със последните изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник бр.98 от 2018г. и приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Въведените промени са насочени към прецизиране на разпоредбите при събирането на такса битови отпадъци.

2. Цели, които се поставят

Основна цел е осигуряването на съответствието на Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Сърница със Закона за местните данъци и такси, намаляване на административната тежест и подобряване на контрола по събираемостта на местните приходи.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства

4. Очаквани резултати от прилагането:

Очакваните резултати от изменението на наредбата са наличие в Община Сърница на подзаконов нормативен акт, уреждащ съобразно ЗМДТ обществените отношения, свързани с определянето и събирането на местните данъци и подобряване на механизмите за събираемост на местните приходи.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

 

Забележка:

Анализ по чл.67, ал.5 и 6 от ЗМДТ.

Определянето на метода за начисляване на такса битови отпадъци се определя с наредба по чл.9 от ЗМДТ от Общинските съвети. Съгласно разпоредбите на чл.67, ал.4 от закона е посочено, че количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци. В следващата алинея обаче законодателят е предвидил възможност Общинският съвет да приеме основа или основи, различни от посочената в ал. 4, при условие че съществуват обективни обстоятелства, възпрепятстващи прилагането й. Съгласно представените изменения общинския съвет определя като основа за определяне на такса битови отпадъци данъчната оценка за недвижимите имоти на физическите и по високото между отчетната стойност и данъчната оценка при юридическите лица. Това се налага поради обстоятелството, че към настоящия момент Община Сърница не разполага с разработена и внедрена методология, която да определи такса битови отпадъци въз основа на компонента за произведено количество битов отпадък от всеки ползвател. Съгласно измененията на ЗМДТ в ДВ бр.98/2018г. законодателят е отложил въвеждането на метода за изчисляване на таксата битови отпадъци, основана на принципа „замърсителят плаща”, за 2022г. До тогава общинските администрации имат задължение да определят броя на ползвателите на услугите по чл.62 съобразно методология, която ще бъде разработена съвместно с Националното сдружение на общините в Република България и Националния статистически институт. Те ще изготвят предложение за включване като обекти на преброяване и броя на ползвателите на услугите в имота при преброяването на населението и жилищния фонд в Република България, което ще се осъществи през 2021г., и определяне на реда, начина и срока за предоставянето от страна на Националния статистически институт на съответната община на данни от преброяването относно броя на ползвателите на услугите в имота. Предвид обстоятелството, че към настоящия момент подобна методология не е изготвена, а и предвид обстоятелството, че Община Сърница ще бъде длъжна да се съобрази с нея след изготвянето ù, не е целесъобразно и икономически обосновано въвеждане на няколко различни методологии за срок по-кратък от 5 години. Това ще затрудни както общинските звена по приходите при изчисляване на таксата, така и гражданите и бизнеса при декларирането на произведения битов отпадък. Поради тази причина въвеждането на принципа по чл.67, ал.4 от ЗМДТ ще се отложи до 2022г.

ПРОЕКТ

НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

§1. Чл.14, ал.1 се изменя по следния начин:

„Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги по:

 1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;
 2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;
 3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.”

 §2. Чл.14, ал.2 се изменя по следния начин:

„Такса за битови отпадъци се заплаща за извършвани от общината услуги по ал.1 на територията на общината.”

§3. Чл.14, ал.3 се отменя.

§4. Чл.14, ал.4 се изменя по следния начин:

„Таксата по чл.66, ал.1, т.4 от ЗМДТ се определя в размер пропорционален в промили на по – високото между  отчетната стойност и данъчната оценка на имотите на предприятията, респективно данъчната оценка на имотите на гражданите.”

§5. В ч.14, ал.4 се създава нова т.5 със следния текст:

„Обстоятелствата, които имат значение за изчисляване на размера на таксата за битови отпадъци по ал.4, както и всяка тяхна промяна, могат да бъдат установявани служебно и/или чрез подаване на декларация от лицата по чл. 64 и чл. 67, ал. 15 от ЗМДТ по образец.”

§6. Чл.15, т.3 се изменя по следния начин:

„При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.”

§7. Чл.16 се изменя по следния начин:

„Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план – сметка, включваща необходимите разходи за:

 1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците– за услугата по чл. 14, ал.1, т. 1;
 2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци – за услугата по ч14, ал.1,т. 2;
 3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване – за услугата по 14, ал.1,т. 3.”

§8. Чл.18, ал.4 се изменя по следния начин:

Не се събира такса за:

 1. услугата по чл. 14, ал.1, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 14, ал.1,, т. 2, за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината;
 2. услугата по чл. 14, ал.1, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 14, ал.1,, т. 2, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец и ред, определени с наредбата по чл. 9, от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота;
 3. услугата по чл. 14, ал.1,, т. 1, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации, и са декларирали по ред, определен с наредбата по чл. 9, това обстоятелство до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождението на имота.

 §9. Създава се нов чл.18а със следния текст:

„Видът на предлаганите услуги по чл. 14 на територията на общината, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.”

§10. Създава се нов чл.18б със следния текст:

„Ежегодно в срок до 15 февруари на интернет страницата на общината във формат, определен с наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1, се публикуват информация и данни за:

 1. одобрената план-сметка по видове услуги по чл. 62 от ЗМДТ;
 2. приетите основи за изчисляване на таксата за битови отпадъци и размера на таксата за единица основа за текущата година;
 3. отчетените разходи за предходната година по видове услуги по чл. 62 от ЗМДТ и по бюджетни показатели съгласно утвърдената от министъра на финансите единна бюджетна класификация за съответната година, както и друга информация и данни за отчетените разходи за предходната година в съответствие с приетата от общинския съвет основа;
 4. отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за предходната година.

(2) Ежегодно в срок до 31 март Националното сдружение на общините в Република България публикува обобщената информация по ал. 1 по общини, по области и на национално ниво.”

§11. Разпоредбите на настоящата наредба влизат в сила от 01.01.2019г. в съответствие с изменението на ЗМДТ ДВ бр.98/2018г., в сила от 01.01.2019г.

Предложение за допълнение на Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Сърница 04.01.2019

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • July 18, 2019

  Заседание 25.07.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • June 20, 2019

  Заседание 27.06.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация