МОТИВИ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА СЪРНИЦА

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Сърница.

1. Причини, които налагат приемането:

Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Сърница е подзаконов нормативен акт, който регламентира обществените отношения в Община Сърница заплащането на местните данъци, приета в съответствие и в изпълнение на Закона за местните данъци и такси. Причината , налагаща изменението и допълнението на наредбата, е необходимостта от унифициране на разпоредбите на подзаконовия нормативен акт с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, както и необходимостта от обезпечаване на приходната част на бюджета на Община Сърница. Основен източник на приходи в бюджетите на общините са приходите от данък недвижими имоти, данък от придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин и данък върху превозните средства и другите данъци и такси, регламентирани в ЗМДТ.

Проектът е изготвен в съответствие със последните изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в Държавен вестник бр.98 от 2018г. приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Въведените промени са насочени към намаляване на административната тежест за физическите и юридическите лица в процедурите по определяне на местните данъци, както и към подобряване на контрола и събираемостта им от страна на общините. Освен промените, които касаят оперативната работа на общинските приходни звена, е важно да бъдат отчетени и следните нови моменти:

 • Условията за ползване на отстъпка за основно жилище са уредени по-детайлно, като в случай, че се установи деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията не се прилагат и данъкът се дължи в пълен размер за всяко жилище;
 • Въвеждане на нова формула за изчисляване на размера на данъка върху превозните средства, която обединява имуществен и екологичен компонент, както и уеднаквява подхода за облагане на пътните превозни средства с технически допустима максимална маса до 3.5 тона.

Законодателят е определил срок за Общинските съвети до 31.01.2019г. да определят размера на данъка върху превозните средства, като в противен случай за 2019г. данъкът ще се определя съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в ЗМДТ. С оглед на това и с цел съответствие с между наредбата и ЗМДТ е необходимо да се направят съответните изменения и допълнения в Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Сърница.

2. Цели, които се поставят

Основна цел е осигуряването на съответствието на Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Сърница със Закона за местните данъци и такси, намаляване на административната тежест и подобряване на контрола по събираемостта на местните приходи.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства

4. Очаквани резултати от прилагането:

Очакваните резултати от изменението на наредбата са наличие в Община Сърница на подзаконов нормативен акт, уреждащ съобразно ЗМДТ обществените отношения, свързани с определянето и събирането на местните данъци и подобряване на механизмите за събираемост на местните приходи.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

 

ПРОЕКТ

НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА СЪРНИЦА

§1. Чл.7, ал.1 се изменя по следния начин:

„С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т.1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква  по реда на специален закон.”

§2. Чл.9, ал.1 се изменя по следния начин:

Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.”

§3. Създава се нов чл.12а със следния текст:

„(1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 5 от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.

(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава.

(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.

(5) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.

(6)  При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срок от 6 месеца.  В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на горепосочения срок, служителят по чл. 5 образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.

(7) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.

(8) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството й на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.”

§4. Създава се нов чл.12б със следния текст:

„(1) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.

(2) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.

(3) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

(4) Органите, издаващи документите по ал. 3, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.

(5) Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

(6) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за строежите от пета категория, има задължение да предостави екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.

(7) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.”

§5. Създава се нов чл.12в със следния текст:

„(1) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица уведомяват за това общината по местонахождението на имота по реда и в срока по чл. 12а, ал. 1.

(2) В случаите по ал. 1 задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.”

§6. Създава се нов чл.12г със следния текст:

"Служителят на общинската администрация проверява подадените декларации и предоставената служебно информация по чл. 12б, ал. 46 и 7 и чл. 51, ал. 1 от ЗМДТ. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи.”

§7. Чл.17, ал.4 се отменя.

§8. Създава се нов чл.17а със следното съдържание:

„(1) Данъкът се определя от служител на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.

(2) При липса на счетоводни данни по чл.17 данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.”

§9. В ч.18 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:

„Алинея 2 не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.”

§10. В чл.19 се създава нова ал.3 със следното съдържание:

„В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.”

§11. Чл.20 се изменя по следния начин:

„Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл.14, ал.1, ал.5 и ал.6, изр. първо от ЗМДТ, съответно чл.12а, ал.1, ал.5 и ал.6, изр. първо от настоящата наредба или информацията от съответните органи по чл.14, ал.2, 3 и 8 от ЗМДТ, съответно чл.12а, ал.2, 3 и 8 от настоящата наредба.”

§12. В чл.21 ал.2 и 3 се отменят.

§13. Създава се нов чл.21а със следното съдържание:

„(1) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти.

(2) Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 от ЗМДТ и основата, върху която е определен.

(3) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването.

(4) В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 служителят в общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица.”

§14. В чл.30 се създава нова ал.2 със следното съдържание:

„На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.”

§15. Чл.40 се изменя по следния начин:

„(1)Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.

(2) Алинея 1 не се прилага, когато:

 1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
 2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
 3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
 4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;

 (3) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ.

(4) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

(5) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация.

(6) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган.

(7) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(8) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

(9) Когато няма налична информация в общината за платения данък по чл. 44 от ЗМДТ, собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност – документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.

(10) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по ал. 7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 4 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.

(11) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската администрация и се съобщава на лицето.”

§16. Чл.41 се изменя както следва:

(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

 1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка както следва:

а) до 55 kW включително – от 0,34 за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,54 за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,23 за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – от 1,60 за 1 kW;

е) над 245 kW – от 2,10 за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

 2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила както следва:

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2"

1,10

"Евро 3"

1,00

"Евро 4"

1,00

"Евро 5"

0,80

"Евро 6" и "ЕЕV"

0,60


(2)
 Данъка за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както следва:

 1. товарно ремарке - от 5 лв.;
 2. къмпинг ремарке - от 10 лв.

(3) Данъка за мотопеди в размер от 10 лв., а за мотоциклети - в размер, както следва:

 1. до 125 куб. см включително - от 12 лв.;
 2. над 125 до 250 куб. см включително - от 25 лв.;
 3. над 250 до 350 куб. см включително - от 35 лв.;
 4. над 350 до 490 куб. см включително - от 50 лв.;
 5. над 490 до 750 куб. см включително - от 75 лв.;
 6. над 750 куб. см - от 100 лв.

(4) Данъка за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013", на базата на общото тегло в размер, както следва:

 1. до 400 кг включително - от 4 лв.;
 2. над 400 кг - от 6 лв.

(5) Данъка за автобуси в зависимост от броя на местата за сядане в размер, както следва:

 1. до 22 места, включително мястото на водача - от 50 лв.;
 2. над 22 места, включително мястото на водача - от 100 лв.

(6) Данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, в размер от 10 за всеки започнати 750 кг товароносимост.

(7) Данъка за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

 

 

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача

Данък (в лв.)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на 
задвижващата ос/оси

А) с две оси

-

18

 8

 28

 

18

20

 28

64

 

20

22

64

147

 

22

25

190

342

 

25

26

342

600

 

26

28

342

600

 

28

29

331

399

 

29

31

399

655

 

31

33

655

909

 

33

38

909

1381

 

38

-

1007

1369

Б) с три и повече оси

36

38

640

888

 

38

40

888

1228

 

40 

1228 

1817


(8)
 Данъка за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, в размер от 150 лв.

(9) Данъка за автокранове с товароподемност над 40 тона в размер от 100 лв.

(10) Данъка за трактори в размер, както следва:

 1. от 11 kW до 18 kW включително - от 5 лв.;
 2. над 18 kW до 37 kW включително - от 7 лв.;
 3. над 37 kW - от 10 лв.

(11) Данъка за други самоходни машини в размер от 25 лв.

(12) Данъка за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013, в размер от 50 лв.

(13) Данъка за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона в зависимост от допустимата максимална маса, от броя на осите и вида на окачването, както следва:

Брой оси на моторното превозно средство

Допустима максимална маса

Данък (в лв.)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

12

13

30

61

 

13

14

61

168

 

14

15

168

237

 

15

-

237

536

Б) с три оси

15

17

61

106

 

17

19

106

217

 

19

21

217

282

 

21

23

282

434

 

23

-

434

675

В) с четири оси

23

25

282

286

 

25

27

286

446

 

27

29

446 

708

 

29

-

708

1050


(14)
Когато в регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

§17. Създава се чл.44а със следния текст:

„(1) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

(2) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено "Пътна полиция" по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.

(3) Данъкът се дължи за превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591.”

§18. Чл.45 ал.1 се отменя.

§19. Чл.45 се изменя по следния начин:

„(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" – с 60 на сто намаление от определения по чл. 41 данък.

(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от определения по чл. 41 данък.

(4) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл.41, при условие че не се използват за други цели.

(5) Когато в регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.”

§20. Чл.46, ал.3 се изменя по следния начин:

„Заплащането на данъка се удостоверява със:

 1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, или

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или

 1. представяне на издаден или заверен от общината документ.”

§21. Чл.47 се изменя по следния начин:

„Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ – в приход на общината по регистрация на превозното средство.”

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • April 17, 2019

  Заседание 23.04.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • March 22, 2019

  Заседание 28.03.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация