МОТИВИ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА№ 2 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

      

       На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето  и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сърница.

 1. Причини, които налагат приемането:

      Промяна в наредбата се налага, поради съществуващ в Община Сърница подзаконов нормативен акт, с който се обхващат всички обекти на които се издават разрешения или се вписва работното време на  обекти за търговия на различни дейности или търговци, предоставящи услуги. След като взехме в предвит чл. 6, ал.2 от Конституцията, съгласно която Всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние и Директива 2000/ 78/ ЕО от 27 ноември 2000г. на Съвета на Европейския съюз за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите, с този проект се прави промяна в Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница, като се налагат еднакви такси за всички обекти на територията на Община Сърница, които извършват търговска дейност.

       Втората част от промените се налагат поради обстоятелството, че с Регламент 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз се въвежда нов вид удостоверение - многоезично стандартно удостоверение, което е неразделна част от преписите по актове по гражданско състояние и удостоверенията от регистрите на населението, които се издават в съответствие със Закона за гражданска регистрация по заявление от страна на заинтересованите лица. В чл.11 от Регламент 2016/1191 е посочено, че с цел  допълнително улесняване на свободното движение на официални документи в рамките на Съюза, таксата за издаване на многоезично стандартно удостоверение не трябва надвишава цената  на официалния документ, към който удостоверението е прикрепено.

 1. Цели, които се поставят

По отношение недопускане на дискриминация при упражняване правото на труд и осигуряване на разнообразие на работа от различни търговски обекти в България действат нормативни актове,  Конституцията на Република България ( чл.6), Закон за насърчаване на заетостта и др., като целта ни е да бъдат обхванати всички търговски обекти, съгласно одобрена наредба, влезнала в законна сила.

Втората  цел на предложения проект е прецизиране на подзаконовата нормативна база на Община Сърница с действащото европейско и национално законодателство в областта на свободното движение на официални документи в рамките на Съюза.

 1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства

 1. Очаквани резултати от прилагането:

Очакваните резултати от изменението на наредбата са наличие в Община Сърница на подзаконов нормативен акт, уреждащ обществени отношения, свързани с определянето и събирането на местните такси и подобряване механизмите за събираемост на приходите от местен характер.

 1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за приемане на изменение и допълнение на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето  и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница, на адрес ул.”Свобода” №20.

 

 

 

ПРОЕКТ

НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА№ 2 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА 

§1. В чл.31 се създава нова т.31 със следното съдържание:

„За издаване на многоезично стандартно удостоверение към актове по гражданско състояние и удостоверения от регистрите на населението по Закона за гражданска регистрация за услугите по гражданско състояние таксата е 5 лева, с изключение на многоезично стандартно удостоверение към удостоверение за идентичност на лице с различни имена, където таксата е 2 лева.”

§2. Създава се нов чл.33а със следното съдържание:

„Таксите за заверка на работното време за работа на търговски обект се определят по следния начин:

(1) Заверяване на заявление за работно време на търговски обект, за който търговецът предлага работно време в рамките от 06.00 ч. до 23.00 ч.- цена 30 лв.

(2) Заверяване на заявление за търговски обект, който с дейността си предизвиква шум и се намира на отстояние до 30 метра от жилищни сгради, както и за обект, разположен в сграда с режим на етажна собственост, работното време е от 06.00 ч. до 22.00 ч.- цена 30 лв.

(3) Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа по ал. 2 и след 22:00 часа по ал. 3- цена 50 лв. за една година.

§3. Отменя се чл.34, т.16.

§4. Отменя се Приложение №1 към чл.33

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • September 20, 2019

  Заседание 25.09.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • September 04, 2019

  Заседание 05.09.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация