МОТИВИ

Към проекта на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Сърница.

(съгласно изискванията на чл. 28 от ЗНА)

I. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБАТА

Съгласно действаща нормативна рамка, общите принципи и редът за именуване и преименуване на общински обекти са описани в УКАЗ № 1315 за наименованията за обекти от национално и местно значение в България (обн. ДВ, бр. 55 от 18.07.1975 г.), който е неприложим към днешните условия. Общински съвет - Сърница не разполага с Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Сърница.

II. ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА

Предложената за приемане от Общински съвет - Сърница Наредба има за цел да бъдат въведени ясни правила и ред за именуване и преименуване на общински обекти, за да бъде възстановен и доразвит традиционният модел на именната структура на улици, площади, паркове, квартали, сгради за култура и образование с общоградско значение, при спазване на точни процедури. Тя има за цел и въвеждане на определен ред при вземане на решения за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци на територията на общината. Предложението е на основание ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 18, и на чл. 21, ал. 2, съгласно които общинските съвети приемат решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение, като за целта приемат наредби, правилници, инструкции и пр.

III. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА

За прилагане на новата Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Сърница не са необходими финансови средства.

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Целите на наредбата и очакваните резултати са взаимно свързани. С приемането на наредбата се цели както създаването на подзаконова нормативна рамка, която да регулира съответните обществени отношения  на местно ниво, така и  да се избегнат противоречия, непълноти и неточности в нормативната уредба като по този начин се въведат ясни правила и ред за именуване и преименуване на общински обекти, за да бъде възстановен и доразвит традиционният модел на именната структура на улици, площади, паркове, квартали, сгради за култура и образование с общоградско значение, при спазване на точни процедури.

V. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Настоящата Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Сърница е в пълно съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

На основание чл. 26, ал.2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове настоящият проект на „Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Сърница“ е публикуван на интернет страницата на Община Сърница на 02.07.2019 г. и в срок до 02.08.2019 г. включително предложения и становища относно проекта се приемат на следния e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Деловодството на Община Сърница на адрес: гр. Сърница, ул. „Свобода” № 20

 

Проект!

Н А Р Е Д Б А

ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ и ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ на

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящата Наредба определя:

/1/ условията и реда за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Сърница;

/2/ условията и реда за поставяне, преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци /паметни плочи, барелефи и др./ на територията на Община Сърница.

Чл.2. /1/ Общински обекти, предмет на именуване и преименуване са:

 1. улици, булеварди, площади, градини, квартали, жилищни комплекси, спирките на градския транспорт, подлези, надлези, мостове;
 2. общинските начални и средни училища, детски градини и ясли;
 3. общински болнични, социални и други заведения;
 4. общински сгради на образователните и културни институти, читалища, библиотеки;
 5. общински спортни комплекси, спортни съоръжения;
 6. местности на територията на общината
 7. други.

/2/ Паметниците и другите възпоменателни знаци са произведения на човешката дейност, които документират материалната и духовната култура на обществото и имат научно, художествено и историческо значение или са свързани с живота и дейността на видни общественици, военни, културни и научни дейци.

/3/ Имената на общинските обекти, паметниците и другите възпоменателни знаци са посветени на хора, събития и постижения с принос за световното и националното развитие и за историята и развитието на община Сърница.

Чл.3. /1/ Разпоредбите на настоящата наредба се отнасят за всички населени места в Община Сърница.

/2/ Настоящата наредба не се прилага за именуване и преименуване на култови обекти и не се отнася за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на гробищните паркове на Община Сърница.

 

ГЛАВА ВТОРА
ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ

Чл.4. /1/ Решения за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Сърница се вземат от Общински съвет – Сърница.

/2/ Именуват се нови или съществуващи общински обекти, които не са именувани.

/3/ Преименуват се обекти, когато се възстановява историческото наименование или историческата значимост, допуснати неточности или когато името е с небългарски  произход.

Чл.5. Обектите с национално значение – държавна собственост, на държавна издръжка, на пряко ръководство от държавни органи и др. на територията на Община Сърница се именуват и преименуват с решение на Общински съвет – Сърница по предложение на Народното събрание, Президента на Република България, Министерски съвет, министерствата и приравнените към тях ведомства и институции.

Чл.6. Писмено предложение до Общински съвет Сърница за именуване и преименуване на общински обекти могат да правят:

 1. Кметът на Община Сърница;
 2. Общински съветници;
 3. Кметове /кметски наместници/ на населени места на територията на Община Сърница;
 4. Ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и други организации;
 5. Инициативни граждански комитети, формирани чрез съответната подписка /когато това се отнася за преименуване на улици и е свързано с подмяна на лични и други документи, подписката трябва да изразява съгласието на заинтересовани лица/.

Чл.7. Проекто-решенията за именуване и преименуване, които се внасят за разглеждане в Общински съвет – Сърница задължително съдържат:

 1. Сведения за обекта и причините, които налагат да се именува или преименува;
 2. Мотиви за предлаганото наименование;
 3. Скица за местоположението на обекта /ограничителни осеви точки, ако това се отнася за улица/;
 4. Справка от общинската администрация за наличие на друг общински обект с предложеното име.

Чл.8. Наименованията на обектите с общинско значение се дават съобразно характера, мястото, значението на всеки конкретен обект и са свързани с имената на хора, исторически събития, открития от различни области на човешките познания.

Чл.9. При наименуване и преименуване на общински обекти не се допуска:

 1. използване на дублетни или приблизително еднакви наименования на улици, булеварди и площади с изключение на площад и булевард или улица, свързана с него;
 2. използване на имена и названия, изгубили историческа актуалност, както и такива, свързани с тоталитарни идеологии и такива, асоциирани с прояви на геноцид и всякакви форми на дискриминация;
 3. именуване и преименуване с имена на живи лица;
 4. именуване на отделни части от един и същи булевард или една и съща улица с различни имена.

Чл.10. /1/ Именуване и преименуване на обекти с имена с небългарски произход се допуска само, ако се касае за имена на личности с изключителни заслуги към Община Сърница или Република България или за наименуването на обект при условията на реципрочност с чужд град, с който гр.Сърница има подписан договор за партньорство.

/2/ При именуване на обекти с имена с небългарски произход се спазват следните правила:

 1. утвърден превод на името на български език;
 2. в останалите случаи имената се изписват на кирилица /по произношение/.

Чл.11. Разместване на наименувания на обекти с общинско значение се допуска само по изключение.

Чл.12. /1/ Предложенията за именуване и преименуване на общински обекти се обсъждат на заседание на Постоянната комисия по Образование, култура, спорт, здравеопазване, ред, сигурност, евроинтеграция, нормативна  уредба и социална политика и Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване селско и горско стопанство на Общински съвет – Сърница, които се произнасят със становище на заседание на Общински съвет – Сърница.

/2/ Общински съвет –Сърница приема решение по ал.1 с обикновено мнозинство от всички присъстващи общински съветници. Ако предложението не получи необходимия брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи най-рано след шест месеца.

/3/ Решенията на Общински съвет Сърница за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Сърница се публикуват на официалната интернет страница на Община Сърница.

 

ГЛАВА ТРЕТА
ПАМЕТНИЦИ И ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ

Чл.13. /1/ Общински съвет Сърница взема решения за поставяне, преместване и премахване на художествени скулптури, паметници и други възпоменателни знаци /паметни плочи, барелефи и др./ на територията на Община Сърница.

/2/ С решението по ал.1 Общинският съвет се произнася и по въпроса с чии средства

/на общината, на инициаторите или събрани от дарения/ ще бъдат изградени художествената скулптура, паметникът или възпоменателният знак.

Чл.14. Писмено предложение до Общинския съвет за поставяне, преместване и премахване на художествени скулптури, паметници и други възпоменателни знаци /паметни плочи, барелефи и др./ могат да правят:

 1. Кметът на Община Сърница;
 2. Общински съветници;
 3. Кметове /кметски наместници/ на населени места на територията на Община Сърница;
 4. Ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и други организации;
 5. Инициативни граждански комитети, формирани чрез съответна подписка.

Чл.15. Предложението за поставяне, преместване или премахване на художествена скулптура, паметник или възпоменателен знак задължително съдържа:

 1. подробни мотиви за предлаганото действие;
 2. идеен проект на паметника или възпоменателния знак;
 3. предложение за мястото, на което да бъде поставен или преместен паметникът или възпоменателният знак;
 4. посочен източник на финансиране.

Чл.16./1/. Предложението за поставяне, преместване и премахване на художествени скулптури, паметници и други възпоменателни знаци се обсъжда на съвместно заседание на Постоянната комисия по Образование, култура, спорт, здравеопазване, ред, сигурност, евроинтеграция, нормативна  уредба и социална политика и Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда, благоустрояване селско и горско стопанство при Общински съвет – Сърница, които се произнасят със становище на заседание на Общински съвет – Сърница. На заседанията си тези комисии привличат като консултанти по компетентност художествени творци, историци, краеведи,писатели.

/2/ Предложенията по ал.1 писмено се съгласуват с главния архитект на Община Сърница.

/3/ Общинският съвет приема решение по ал.1 с обикновено мнозинство от всички присъстващи общински съветници. Ако предложението не получи необходимия брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи най-рано след шест месеца.

Чл.17. /1/ Кметът на Общината или упълномощено от него лице – служител в общинската администрация изготвя и поддържа регистър на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Общината с визуална информация за тях, с информация за тяхното местонахождение и специфика.

/2/ Кметът на Общината упражнява контрол по поставянето, преместването и премахването и пряко отговаря за ремонта, стопанисването и опазването на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Общината.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.18. /1/ Забранява се поставянето на табели с надписи и изображения, указващи наименованието на обекти, чиито смисъл уронва престижа на Община Сърница, обществения морал и общоприетите норми на поведение.

/2/ Забранява се премахването или повреждането на табели с наименования на обектите.

Чл.19. Забраняват се всякакви действия, свързани с паметниците или другите възпоменателни знаци извън реда, описан в глава трета от настоящата наредба, тяхното повреждане или унищожаване.

Чл. 20. За неизпълнение на разпоредбите на тази наредба се налага санкция в размер от 50 до 500 лв.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Наредба е приета на основание чл.21, ал.1, т.18 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.8 от ЗНА.

§2. За неуредени в настоящата наредба въпроси Общинският съвет приема отделни решения.

§3. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет Сърница с Решение № …… взето с Протокол № ………. от редовно заседание на Общински съвет град Сърница, проведено на …………………

§4. Наредбата влиза от датата на влизане в сила на решението за приемането й.

търсене

Проекто-наредби

Заседания

 • June 20, 2019

  Заседание 27.06.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
 • June 10, 2019

  Заседание 11.06.2019

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация