МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В ОБЩИНА СЪРНИЦА

На основание чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация и безопасност на движението в Община Сърница.

1. Причини, които налагат приемането:

Изработването на проекта за изменение и допълнение на  Наредба за организация и безопасност на движението в Община Сърница е необходим предвид обстоятелството,  че към настоящият момент в Община Сърница съществуват действащи правила за организацията и безопасността на движението на територията на населените места, които обаче е необходимо да бъдат актуализирани и допълнени предвид нерегламентирана търговия върху платната за движение и площадите от недобросъвестни търговци. Тези действия от една страна възпрепятстват нормалното движение на моторните превозни средства и пешеходците, като са сериозно предпоставка за осъществяване на пътно транспортни произшествия, а от друга страна се осъществяват и нерегламентирано и непозволено ползване на общинско имущества, представляващо публична общинска собственост.

2. Целите, които се поставят:

С приемането на промените в настоящите текстове от Наредбата се цели създаване на условия за :

a) по-добра оптималната организация и безопасност на автомобилното и пешеходно движение на територията на гр. Сърница и населените места от Община Сърница.

b) подобряване организацията и изпълнението на дейностите за реда и условията при спиране и паркиране на МПС на територията на гр. Сърница и населените места от Община Сърница;

c) целесъобразно осъществяване на търговия върху пътните платна с цел незатрудняване на движението;

d) целесъобразно стопанисване на публичната общинска собственост и възпрепятстване на нерегламентираното ù използване.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства

4. Очаквани резултати от прилагането:

В резултата на прилаганото на изменението на Наредбата ще се постигне по-голяма оперативност, целесъобразност и гъвкавост при регулиране на автомобилното и пешеходното  движение, както и търговията на открито върху пътните платна.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за приемане на Наредба е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя и не противоречи на актовете на Европейския съюз.

Забележка:

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Сърница, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за Наредба за организация и безопасност на движението в Община Сърница на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или писмено в деловодството в сградата на общинска администрация в гр.Сърница на адрес ул.”Свобода” №20.

 

ПРОЕКТ

НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

§ 1. Чл.7, ал.1, т.2 се изменя по следния начин:

„извършването на търговска дейност върху платната за движение, улиците, площадите, местата за паркиране, тротоарите и зелените площи без изрично разрешение от органите на Община Сърница в съответствие с чл.17 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущества на Община Сърница;”

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • March 16, 2020

    Заседание 17.03.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • February 21, 2020

    Заседание 28.02.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация