Избор на изпълнител за основен ремонт на улица Дъбраш в община Сърница по три обособени позиции:

Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за основен ремонт на улица Дъбраш в община Сърница, съгласно програмата за капиталови разходи на общината за 2017г.

Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за изграждане на подпорна стена за улица Дъбраш в община Сърница, съгласно програмата за капиталови разходи на общината за 2017г.

Обособена позиция №3: Избор на изпълнител за основен ремонт на улица Дъбраш в община Сърница, съгласно ПМС 209 от 18.08.2016г.

15.08.2017 Обява за обществена поръчка
15.08.2017 Информация за публикувана в профила на купувача обществена поръчка
15.08.2017 Документация - техническа спецификация, указания, КСС
15.08.2017 Проекто-договор и образци
15.08.2017 Подпорна стена-Проект
22.08.2017 Разяснение относно обществена поръчка
31.08.2017 Обява за удължаване на срока за събиране на оферти
31.08.2017 Информация за удължаване на първоначалния срок
13.09.2017 Протокол
27.09.2017 Договор по обособена позиция №1
Техническо предложение пообособена позиция №1
Ценово предложение пообособена позиция №1
Договор по обособена позиция №2
Техническо предложение пообособена позиция №2
Ценово предложение пообособена позиция №2
Договор по обособена позиция №3
Техническо предложение пообособена позиция №3
Ценово предложение пообособена позиция №3

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • May 22, 2020

    Заседание 28.05.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • April 01, 2020

    Заседание 02.04.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация