Покана за представяне на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП във връзка с проектно предложение: „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница”

06.03.2019 Покана
06.03.2019 Образец - индикативна оферта
06.03.2019 Техническо предложение
06.03.2019 Техническа спецификация

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • February 21, 2019

    Заседание 27.02.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • January 14, 2019

    Заседание 17.01.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация