Покана за представяне на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, по реда на ЗОП, във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: Изграждане на спортна площадка в УПИ Х-290, кв.21, гр.Сърница”

15.07.2019 Обява
15.07.2019 Техническа спецификация и КСС
15.07.2019 Технически проект
15.07.2019 Образци на документи
24.07.2019 Оферта 1; Оферта 2; Оферта 3

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • March 16, 2020

    Заседание 17.03.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • February 21, 2020

    Заседание 28.02.2020

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация