Общинските услуги биват услуги, които служителите на Общинска администрация - Сърница извършват за гражданите на общината с цел изпълнение на специфичните им нужди от даден вид административна или друг вид услуга. За да се извърши каквато и да е услуга, гражданите следва да подадат заявление по образец, като целта на този раздел е гражданите да могат сами да изтеглят необходимата им бланка, в зависимост от желаната от тях услуга, да я попълнят и да я внесат на Информационно гише в сградата на общината, за да се процедира към изпълнение на услугата от служител на Общинска администрация. Видовете услуги, предлагани от Общинска администрация Сърница попадат в следните категории:

     1. Граждански услуги и ЕСГРАОН;

     2. Местни данъци и такси;

     3. Общинска собственост и пазарни отношения;

     4. Устройство на територията и строителство /Технически услуги/;

     5. Други административни услуги.

Проекто-наредби

Заседания

  • September 21, 2018

    Заседание 27.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • September 14, 2018

    Заседание 17.09.2018

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e-mail: obs@sarnitsa.bg,…

Идентификация