№  Други административни услуги  заявление 
1. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) word doc icon
2. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) word doc icon
3. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране pdf icon
4. Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване -
5. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа -
6. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи pdf icon
7. Предоставяне или подмяна на кош за смет pdf icon
8. Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга -
9. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган -
10. Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите -
11. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите -
12. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга  -
13. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии -
14. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствeни отпадъци, строителни и земни маси -
15. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии  -
16. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения pdf icon

Проекто-наредби

Заседания

  • May 25, 2017

    Заседание 30.05.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • May 04, 2017

    Заседание 04.05.2017

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация