№  Други административни услуги  заявление 
1. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) word doc icon
2. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) word doc icon
3. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране word doc icon
4. Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване word doc icon
5. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа word doc icon
6. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи pdf icon
7. Предоставяне или подмяна на кош за смет word doc icon
8. Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга -
9. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган -
10. Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите word doc icon
11. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите -
12. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга  -
13. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии -
14. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствeни отпадъци, строителни и земни маси -
15. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии  word doc icon
16. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения pdf icon
17. Заявление за достъп до информация pdf icon
18.

Необходими документи за категоризация

 
18.1. Заявление за категоризиране на място за настаняване  word doc icon
18.2. Заявление за категоризиране на заведения за хранене и развлечения word doc icon
18.3. Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в мястото за настаняване word doc icon
18.4. Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в заведение за хранене и развлечения word doc icon
18.5. Формуляр за определяне на категорията на място за настаняване word doc icon
18.6. Формуляр за определяне на категорията на заведение за хранене или развлечения  word doc icon

търсене

Проекто-наредби

Заседания

  • September 20, 2019

    Заседание 25.09.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
  • September 04, 2019

    Заседание 05.09.2019

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация