Декаларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - Общинска администрация - Сърница за 2019 г.

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2, част I и част II от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за 2019 г.

Входящ №/дата   Вид на декларацията по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Име, презиме и фамилия Месторабота Длъжност
1/08.05.2020г.  Част I icon pdf - Част II Реджеп Пиюков  Община Сърница Гл. спец. ТСУ
2/08.05.2020г. Част I icon pdf - Част II Кадифе Кехайова Община Сърница Гл. спец. ГРАО
3/08.05.2020г. Част I icon pdf - Част II Реджеп Мерджан Община Сърница Спец. ИО
4/08.05.2020г. Част I icon pdf - Част II Джемиле Пашова Община Сърница Гл. спец. ОКСД
5/11.05.2020г. Част I icon pdf - Част II Фатме Пилева Община Сърница Ст. спец. ТСДТ
6/13.05.2020г. Част I icon pdf - Част II Исмаил Църенски Община Сърница Гл. счетоводител
7/14.05.2020г. Част I icon pdf - Част II Даниела Филипова-Енева Община Сърница Гл. спец. ТСУ
8/21.05.2020г.  Част I icon pdf - Част II Яна Савова Община Сърница Гл. спец. ТСУ
9/27.05.2020г. Част I icon pdf - Част II Кадифка Сиджимова Община Сърница Ст. счетоводител
10/27.05.2020г. Част I icon pdf - Част II Салих Църенски Община Сърница Ст. счетоводител
11/01.06.2020г. Част I icon pdf - Част II Айтен Туджар Община Сърница Юрисконсулт
12/08.06.2020г. Част I icon pdf - Част II Аки Кисьов Община Сърница Гл. спец. ЗГЕ
13/09.06.2020г. Част I icon pdf - Част II Аки Молаахмед Община Сърница Ст. спец. МДТ
14/09.06.2020г.  Част I icon pdf - Част II Аки Байрактар Община Сърница Гл. спец. ОС
15/12.06.2020г. Част I icon pdf - Част II Реджеп Пиюков Община Сърница Гл. спец. ТСУ
16/12.06.2020г. Част I icon pdf - Част II Мехмед Фере Община Сърница Гл. спец. ТСУ
17/12.06.2020г. Част I icon pdf - Част II Метуна Кавунска Община Сърница Мл. спец. ГРАО
18/12.06.2020г. Част I icon pdf - Част II Венцислав Кушлов Община Сърница Мл. спец. ГРАО
19/14.06.2020г. Част I icon pdf - Част II Мустафа Сертуглу Община Сърница Мл. спец. ГРАО
20/15.06.2020г. Част I icon pdf - Част II Фейзи Хаджиев Община Сърница Гл. спец. ЧР и ОМП
21/15.06.2020г. Част I icon pdf - Част II Селвие Джасурова Община Сърница Гл. спец. ЕПСП
22/23.06.2020г. Част I icon pdf - Част II Нешиде Кисьова Община Сърница Секретар на Община
23/23.06.2020г. Част I icon pdf - Част II Джемиле Кисьова Община Сърница Техн. сътрудник ОБС