Декаларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - Общинска администрация - Сърница за 2022 г.

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2, част I и част II от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за 2022 г.

Входящ №/дата   Вид на декларацията по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Име, презиме и фамилия Месторабота Длъжност
1/02.05.2023г.  Част I icon pdfЧаст II Кадифка Сиджимова Община Сърница Финансов контрольор
2/03.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Исмаил Църенски Община Сърница Гл. счетоводител
3/04.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Аки Молаахмед Община Сърница Ст. спец. МДТ
4/04.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Салих Църенски Община Сърница Ст. счетоводител
5/05.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Реджеп Пиюков Община Сърница Гл. спец. ТСУ
6/05.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Айтен Туджар Община Сърница Юрисконсулт
7/05.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Мехмед Фере Община Сърница Гл. спец. ТСУ
8/10.05.2023г.  Част I icon pdfЧаст II Реджеп Мерджан Община Сърница Спец. Инф. обслужване
9/10.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Аки Байрактар Община Сърница Гл. спец. ОС
10/10.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Джемиле Пашова Община Сърница Гл. спец. ОКСД
11/10.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Даниела Филипова-Енева Община Сърница Ст. спец. ТСУ
12/10.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Кадифе Кехайова Община Сърница Гл. спец. ГРАО
13/11.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Яна Савова Община Сърница Ст. спец. ТСУ
14/15.05.2023г.  Част I icon pdfЧаст II Айсел Османджикова Община Сърница Технически сътрудник
15/15.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Аки Кисьов Община Сърница Гл. спец. ЗГЕ
16/15.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Джемиле Мехова Община Сърница Мл. спец. ГРАО
17/15.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Метуна Кавунска Община Сърница Мл. спец. ГРАО
18/15.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Фейзи Хаджиев Община Сърница Гл. спец. ЧР и ОМП
19/15.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Антон Мехов Община Сърница Кмет на кметство
20/15.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Венцислав Кушлов Община Сърница Ст. спец. ГРАО
21/15.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Селвие Джасурова Община Сърница Гл. спец. ЕПСП
22/15.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Мустафа Сертуглу Община Сърница Ст. спец. ГРАО
23/15.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Исмаил Чалъшкан Община Сърница Кмет на кметство
24/15.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Емине Ибишева Община Сърница Гл. спец. ЕНПП
25/15.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Джемиле Кисьова Община Сърница Секретар на Община
26/15.05.2023г. Част I icon pdfЧаст II Нешиде Кисьова Община Сърница Секретар на Община