Декаларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ - Общинска администрация - Сърница

Регистър на декларациите по чл. 35,ал. 1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на ОБЩИНА СЪРНИЦА

№ по ред Входящ №/дата Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ Име, презиме и фамилия /прикачен файл на декларацията/ Месторабота Длъжност Забележка
1 1/19.01.2018 т.1 и т.1 icon pdf - Айсел Ислям Община Сърница Юрисконсулт - Обществени поръчки
2 2/08.06.2018 т.1 и т.1 icon pdf - Селвие Джасурова Община Сърница Младши експерт "Европейски програми и стратегическо планиране"
3 3/27.07.2018 т.1 и т.1 icon pdf - Вилдан Джебирова
Община Сърница Технически сътрудник - Кмет
4 4/04.10.2018 т.1 и т.1 icon pdf - Кадифка Сиджимова Община Сърница Старши счетоводител  
5 5/22.10.2018 т.1 и т.1 icon pdf - Емине Ай Община Сърница Главен специалист "Европейски и национални проекти и програми"