Декаларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - Общинска администрация - Сърница за 2017 г.

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2, част I и част II от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за 2017 г.

Входящ №/дата   Вид на декларацията по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Име, презиме и фамилия Месторабота Длъжност
1/22.05.2018г.  Част I icon pdf - Част II Айтен Туджар Община Сърница Юрисконсулт
2/23.05.2018г.  Част I icon pdf - Част II Аки Молаахмед Община Сърница Гл. спец. „МДТ”
3/28.05.2018г.  Част I icon pdf - Част II Аки Байрактар Община Сърница Гл. спец. Общинска собственост
4/28.05.2018г. Част I icon pdf - Част II Джемиле Пашова Община Сърница Гл. спец. „ОКСД”
5/30.05.2018г. Част I icon pdf - Част II Фейзи Хаджиев Община Сърница Гл. спец. „Човешки ресурси”
6/30.05.2018г. Част I icon pdf - Част II Айсел Ислям Община Сърница Юрисконсулт – „Общ. поръчки”
7/06.06.2018г. Част I icon pdf - Част II Исмаил Църенски Община Сърница Гл. Счетоводител
8/06.06.2018г. Част I icon pdf - Част II Салих Църенски Община Сърница Старши Счетоводител
9/06.06.2018г. Част I icon pdf - Част II Халил Туджар Община Сърница Гл. спец. ТСУ
10/06.06.2018г. Част I icon pdf - Част II Реджеп Мерджан Община Сърница Спец. „Инф. обслужване”
11/06.06.2018г. Част I icon pdf - Част II Мехмед Фере Община Сърница Гл. спец. „ТСУ”
12/06.06.2018г. Част I icon pdf - Част II Таня Ситова Община Сърница Директор на ДГ „МИР”
13/06.06.2018г. Част I icon pdf - Част II Аки Кисьов Община Сърница Гл. спец. „Екология”
14/07.06.2018г. Част I icon pdf - Част II Емине Ардалиева Община Сърница Секретар
15/07.06.2018г. Част I icon pdf - Част II Кадифе Кехайова Община Сърница Гл. спец. „ГРАО”
16/07.06.2018г. Част I icon pdf - Част II Рамзие Кестенджиева Община Сърница Гл. спец. „ГРАО”
17/07.06.2018г. Част I icon pdf - Част II Селвие Джасурова Община Сърница Младши експерт „ЕПСП”
18/07.06.2018г. Част I icon pdf - Част II Али Булут Община Сърница Старши специалист
19/07.06.2018г. Част I icon pdf - Част II Али Нисан Община Сърница Младши специалист
20/12.06.2018г. Част I icon pdf - Част II Яна Савова Община Сърница Гл. спец. „ТСУ”
21/12.06.2018г. Част I icon pdf - Част II Даниела Филипова - Енева Община Сърница Старши специалист
22/12.06.2018г. Част I icon pdf - Част II Метуна Кавунска Община Сърница Мл. спец. „ГРАО”
23/26.09.2018г. Част I icon pdf - Част II Кадифка Сиджимова Община Сърница Старши Счетоводител
24/22.10.2018г. Част I icon pdf - Част II Емине Ай Община Сърница Гл. спец. „ЕНПП”