Декаларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - Общинска администрация - Сърница за 2018 г.

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2, част I и част II от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за 2018 г.

Входящ №/дата   Вид на декларацията по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Име, презиме и фамилия Месторабота Длъжност
1/07.05.2019г.  Част I icon pdf - Част II Аки Байрактар  Община Сърница Гл. спец. Общинска собственост
2/07.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Емине Ардалиева Община Сърница Секретар
3/07.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Реджеп Мерджан Община Сърница Спец. „Инф. обслужване”
4/08.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Мехмед Фере Община Сърница Гл. спец. „ТСУ”
5/08.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Джемиле Пашова Община Сърница Гл. спец. „ОКСД”
6/08.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Фейзи Хаджиев Община Сърница Гл. спец. „ЧР и ОМП”
7/08.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Аки Кисьов Община Сърница Гл. спец. „Земеделие, Гори и Екология”
8/08.05.2019г.  Част I icon pdf - Част II Айтен Туджар Община Сърница Юрисконсулт
9/09.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Халил Туджар Община Сърница Гл. спец. ТСУ
10/09.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Айсел Османджикова Община Сърница Ст. спец. „Търговия, стопански дейности и туризъм”
11/09.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Емине Ай Община Сърница Гл. спец. „ЕНПП”
12/09.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Кадифка Сиджимова Община Сърница Старши Счетоводител
13/10.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Кадифе Кехайова Община Сърница Гл. спец. „ГРАО”
14/10.05.2019г.  Част I icon pdf - Част II Аки Молаахмед Община Сърница Ст. спец. „МДТ”
15/10.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Исмаил Църенски Община Сърница Гл. Счетоводител
16/13.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Салих Църенски Община Сърница Старши Счетоводител
17/13.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Таня Ситова Община Сърница Директор на ДГ „МИР”
18/14.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Али Булут Община Сърница Старши специалист
19/14.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Али Нисан Община Сърница Младши специалист
20/14.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Яна Савова Община Сърница Гл. спец. „ТСУ”
21/14.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Даниела Филипова - Енева Община Сърница Гл. спец. „ТСУ”
22/14.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Селвие Джасурова Община Сърница Гл. спец. „ЕПСП”
23/15.05.2019г. Част I icon pdf - Част II Метуна Кавунска Община Сърница Мл. спец. „ГРАО”