Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж

tdpzr 1

Стартиране на проект „Повишаване на капацитета на служителите от ОА Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Във връзка с подписан договор за БФП № BG05M9OP001-4.001-0037-C01 „Повишаване на капацитета на служителите от ОА Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи”, финансиран по схема BG05M9OP001-4.001; „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., община Сърница стартира проектните дейности от 01.11.2017 г. 

Кратко описание на проекта:

Проектното предложение е насочено към повишаване на капацитета и ефективността на служителите на основния заинтересован и компетентен орган - общинската администрация Сърница за идентифициране, адаптиране и прилагане на социални иновации за включване на уязвими групи. Въвеждането на социални иновации се налага от факта, че общинската администрация няма достатъчен капацитет за идентифицирането и прилагането на нови модели и практики в социалната дейност, както и поради това, че предоставяните социални услуги за уязвими общности са с много ниска ефективност по отношение на потенциала за социално включване. В рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейности за проучване на потенциала за социални иновации и практическо обучение за прототипиране и прилагане на 2 вече идентифицирани социални иновации за включване чрез заетост на трайно безработни. Предвижда се създаването на местни, регионални и международни партньорства за консултации, обмяна на опит и добри практики. Като резултат от проекта ще бъде изграден траен капацитет на компетентните служители на общинската администрация за идентифициране, адаптиране и прилагане на социални иновации за включване на уязвими групи, както и практически опит в изпълнение, който ще бъде приложим и в други региони, както и за други целеви групи.

Цели на проекта:

Общата цел:Повишаване капацитета и ефективността на общинската администрация за изпълнение на социални дейности чрез насърчаване на транснационално партньорство в областта на социалните иновации за включване на уязвими групи.

Специфични цели:

• Повишаване на институционалния капацитет на отговорните служители и социалните партньори в община Сърница за разработване и прилагане на социални иновации • Укрепване на транснационалното сътрудничество, обмяната на опит, добри практики и модели в сферата на социалното включване • Пилотно прилагане на иновативни модели и практики за социално включване на уязвими групи в община Сърница Предвидените дейности по проекта ще подобрят транснационалното сътрудничество между организациите и ще бъдат реализирани резултати като трансфер и въвеждане на социални иновации и добри практики. Описаните резултати ще бъдат постигнати в сферата на социалното включване на уязвими групи като чрез идентифицираните и трансферирани две социални иновации ще се подобри ефективността на общинската администрация и социалните партньори в община Сърница и ще се изгради техния административен капацитет. Проектът стимулира и подкрепя иновациите, както и насърчава разпространението и трансфера на иновативни резултати в практиката. Планираните по проекта две социални иновации са ориентирани изцяло към повишаване капацитета на целевите групи по проекта чрез въвеждане на изцяло нови подходи при работата им в сферата на социалното включване на уязвими групи. При трансфера на социалните иновации по проекта ще бъдат обхванати следните етапи: проучване на досегашните модели на работа и потенциала за приложимост на планираните социални иновации; пилотното им въвеждане и внедряване; оценка на изпълнението и устойчивостта с цел определяне на потенциала за въздействието им. Планираните дейности по проекта са в пълно съответствие с целите на процедурата и по конкретно с тези на Инвестиционен приоритет 11 „Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление”. Общинската администрация в Сърница е основният орган на територията на общината с отговорности и компетенции за провеждане на държавната социална политика на местно ниво. Досегашните модели на работа за социално включване са остарели и не предлагат достатъчно гъвкавост, за да бъдат на необходимото ниво на ефективност, така че е необходимо общинската администрация да възприеме нови идеи, подходи и практики в тази сфера, и да осигури тяхното устойчиво прилагане на базата на изградения капацитет и изградените партньорства.

tdpzr 2