Покана

tdpzr 1

ПОКАНА 

Във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на служителите от ОА Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи”, договор № BG05M9OP001-4.001-0037-C01, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат разяснени целите на проекта.

За по-голяма информираност както за изпълнението на проекта, така и за финансовата подкрепа от Европейския социален фонд, ще бъдат раздадени рекламни материали.

Всички желаещи са добре дошли на събитието.

Място, дата и час на провеждане:

Зала на адрес: гр. Сърница, ул. „Свобода” №30, 02.03.2018 г., 10.30 ч.

Програма на пресконференцията:

  • 10:30ч. – Регистриране на участниците в конференцията.
  • 11:00ч. – Представяне на екипа по Проект „Повишаване на капацитета на служителите от ОА Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи”.
  • 11:10 – 12:00ч. – Представяне на Проект „Повишаване на капацитета на служителите от ОА Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на уязвими групи”.
  • 12:00 - 14:00 - Въпроси и отговори

tdpzr 2