Заповед № З-104/07.04.2021 на Кмета на община Сърница за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот – ЧОС

З   А   П   О   В   Е   Д
№ З - 104

гр. Сърница, 07 . 04 . 2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и чл. 72 от НРПРУОИ на Община Сърница и във връзка с изпълнение на Решение №125/16.12.2020 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 27.05.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния урегулиран поземлен общински имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Медени поляни, общ. Сърница, а именно:

 УПИ IX (девет римско) – „За жилищно строителство” - общински с площ 448 (четиристотин четиридесет и осем) кв.м., находящ се в кв. №20 (двадесет) по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, обл. Пазарджик, съгласно АЧОС №273/20.10.2020 г., с начална тръжна продажна цена в размер на – 3 405 лв. /три хиляди четиристотин и пет лева/ без ДДС, определена от лицензиран оценител по реда на чл. 64, ал. 1 от НРПРУОИ и утвърдена с Решение №125/16.12.2020 г. на ОбС – Сърница.

II. Определям следните ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:

  • Най-висока цена.

III. Утвърждавам тръжната документация и определям депозитът за участие в търга да е в размер на – 340,50 лв. (триста и четиридесет лева и петдесет стотинки) – 10%  от началната тръжна цена, която се внася по банков път до 16:00 часа на 26.05.2021 г.

IV. Определям цена на тръжната документация в размер на 50 лева без ДДС (60 лв. с ДДС), като същата се заплаща по банков път.

V. Заявления по образец за участие в търга се подават в голям запечатан плик в Деловодството на Общината до 17:00 часа на 26.05.2021 г., като върху него задължително е изписано: името на участника, ЕГН или ЕИК, постоянен адрес или седалище и цялостното наименование на обекта на търга.

Към заявлението задължително се прилагат и всички описани в тръжната документация документи.

За всички участници:

1. Копие от документа за самоличност /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането на настоящия търг”/;

2. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник, придружено с копие от документа за самоличност /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането на настоящия търг”/;

3. Документ за закупена тръжна документация /квитанция/;

4. Документ за внесен депозит /записан номера на имота, за който се участва/;

5. Декларация за оглед на обекта по образец;

6. Оферта-образец (подава се в отделен непрозрачен запечатан плик поставен в плика с останалите документи).

7. Проект за Договор за продажба по образец /подписан и подпечатан/;

За юридически лица, търговски дружества и еднолични търговци, допълнително да се приложат:

8. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от Агенцията по вписванията /заверен препис или справка от търговския регистър за регистрация  на юридическото лице, заверена от юридическото лице/, освен ако не е посочен ЕИК, съгласно ЗТР;

Забележка:  Когато се прилагат копия от документи задължително да бъдат заверени собственоръчно “Вярно с оригинала” – подпис и печат.

VI. Офертата се подава в малък непрозрачен запечатен плик, който се поставя в големия плик с останалите документи, като върху него е записано: името на участник и цялостното наименование на обекта на търга.

Офертата задължително съдържа:

  1. Пълното наименование на обекта на търга;
  2. Предлаганата цена, която цифров и словом трябва да бъде идентична;
  3. Името на участника или упълномощеното от него лице.

Забележка: Липсата на едно от описаните в тази точка неща прави офертата невалидна!

VII. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 03.06.2021 г. от 11:00 часа в сградата на Общината при условията и реда на т. I – VIII от настоящата Заповед, като крайния срок за подаване на Заявления е до 17:00 часа на 02.06.2021 г. .

VIII. Тръжната документация се закупува от 10.05.2021 г. в деловодството на Община Сърница. За справки тел. 03547/2266

IХ. Определям комисия по провеждането на търга в следния състав:

*******************************************************************************************************

X. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09:00 часа до 16:00 часа, от 10.05.2021 година до 26.05.2021 година в офис “Информация“ на партерния етаж на Община Сърница.

ХI. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на комисията по т. ІХ от нея, да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация, сайта на Община Сърница и да бъде обявена в един местен вестник.

ХІI. Настоящата заповед да бъде връчена на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок, от обявяването и чрез кмета на Община Сърница пред Административен Съд гр. Пазарджик.

 

Неби Бозов:
Кмет на Община Сърница

Съгласувал:
Айтен Туджар
Юрисконсулт,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница

Изготвил:
Аки Байрактар
Гл.специалист ОС,
Дирекция АОМР, Община Сърница