Заповед № З-224/16.07.2021 на Кмета на община Сърница за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински имот – ПОС

З   А   П   О   В   Е   Д

№ З - 224

гр. Сърница, 16.07.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 72 от НРПРУОИ на Община Сърница  и във връзка с чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, чл. 24 от НРПРУОИ на Община Сърница и Решение №75/24.06.2021 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 24.08.2021 г. от 11:00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния общински имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Побит камък, общ. Сърница, а именно:

Петно №2 за поставяне на преместваем търговски обект, за изкупуване на диворастящи гъби, плодове и билки, с площ от 35 кв.м.,  находящо се в УПИ I – „Площад – озеленяване”, в кв. №1, по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АПОС №11/24.03.2016 г. и показано на Скица – Схема №150/14.05.2016 г., с презаверка от 11.02.2021 г., на петно за разполагане на преместваем търговски обект по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, одобрена от главния архитект на Община Сърница и утвърдена от ОбС-Сърница с Решение №65/30.05.2016 г., с начална месечна тръжна наемна цена в размер на – 81,20 лв. (осемдесет и един лева и двадесет стотинки) без ДДС, определена с Решение №75/24.06.2021 г. на ОбС – Сърница.

II. Определям следните ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:

  1. Най-висока наемна месечна цена.
  2. Постигнатата наемна месечна цена се заплаща до 30-то число на месеца, за който наема е дължим;
  3. Разходите за вода, електроенергия, отопление, комунални услуги и други са за сметка на наемателя;
  4. Текущите ремонти се извършват за сметка на наемателя;
  5. Забранява се обекта да се пренаема или преотдава, както и да се ползва съвместно с трети лица.

III. Утвърждавам тръжната документация и определям депозитът за участие в търга да е в размер на – 81,20 лв. (осемдесет и един лева и двадесет стотинки) без ДДС – една тръжна месечна наемна вноска, която се внася по банков път до 16:00 часа на 23.08.2021 г.

IV. Определям цена на тръжната документация в размер на 50 лева без ДДС (60 лв. с ДДС), като същата се заплаща по банков път.

V. Заявления по образец за участие в търга се подават в голям запечатан плик в Деловодството на Общината до 17:00 часа на 23.08.2021 г., като върху него задължително е изписано: името на участника, ЕГН или ЕИК, постоянен адрес или седалище и цялостното наименование на обекта на търга.

Към заявлението задължително се прилагат и всички описани в тръжната документация документи.

За всички участници:

1. Копие от документа за самоличност /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането на настоящия конкурс”/;

2. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник, придружено с копие от документа за самоличност /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането на настоящия конкурс”/;

3. Документ за закупена тръжна документация /квитанция/;

4. Документ за внесен депозит /записан номера на имота, за който се участва/;

5. Декларация за оглед на обекта по образец;

6. Оферта-образец (подава се в отделен непрозрачен запечатан плик поставен в плика с останалите документи).

7. Проект за Договор за отдаване под наем по образец /подписан и подпечатан/;

За юридически лица, търговски дружества и еднолични търговци, допълнително да се приложат:

8. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от Агенцията по вписванията /заверен препис или справка от търговския регистър за регистрация  на юридическото лице, заверена от юридическото лице/, освен ако не е посочен ЕИК, съгласно ЗТР;

Забележка:  Когато се прилагат копия от документи задължително да бъдат заверени собственоръчно “Вярно с оригинала” – подпис и печат.

VI. Офертата се подава в малък непрозрачен запечатен плик, който се поставя в големия плик с останалите документи, като върху него е записано: името на участник и цялостното наименование на обекта на търга.

Офертата задължително съдържа:

  1. Пълното наименование на обекта на търга;
  2. Предлаганата цена, която цифров и словом трябва да бъде идентична;
  3. Името на участника или упълномощеното от него лице.

Забележка: Липсата на едно от описаните в тази точка неща прави офертата невалидна!

VII. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 31.08.2021 г. от 11:00 часа в сградата на Общината при условията и реда на т. I – VIII от настоящата Заповед, като крайния срок за подаване на Заявления е до 17:00 часа на 30.08.2021 г.

VIII. Тръжната документация се закупува от 10.08.2021 г. в деловодството на Община Сърница. За справки тел. 03547/2266

IХ. Определям комисия по провеждането на търга в следния състав:

*******************************************************************************************************

X. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09:00 часа до 16:00 часа, от 10.08.2021 година до 23.08.2021 година в офис “Информация“ на партерния етаж на Община Сърница.

ХI. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на комисията по т. ІХ от нея, да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация, сайта на Община Сърница и да бъде обявена в един местен вестник.

ХІI. Настоящата заповед да бъде връчена на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок, от обявяването и чрез кмета на Община Сърница пред Административен Съд гр. Пазарджик.

 

Неби Бозов:
Кмет на Община Сърница

Съгласувал:
Айтен Туджар
Юрисконсулт,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница

Изготвил:
Аки Байрактар
Гл. специалист ОС, Дирекция АОМР,
Община Сърница