Заповед № З-259/24.08.2021 на Кмета на община Сърница за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински имот – ПОС

З   А   П   О   В   Е   Д
№ З - 259

гр. Сърница, 24.08.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 74, ал.4, т.1 от НРПРУОИ на Община Сърница , Заповед № З-224/16.07.2021г. на кмета на Община Сърница и Протокол с вх.№ СР-3538/24.08.2021г. на комисия за провеждане на търг при Община Сърница

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 31.08.2021 г. от 11:00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния общински имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Побит камък, общ. Сърница, а именно:

Петно №2 за поставяне на преместваем търговски обект, за изкупуване на диворастящи гъби, плодове и билки, с площ от 35 кв.м.,  находящо се в УПИ I – „Площад – озеленяване”, в кв. №1, по плана на с. Побит камък, общ. Сърница, съгласно АПОС №11/24.03.2016 г. и показано на Скица – Схема №150/14.05.2016 г., с презаверка от 11.02.2021 г., на петно за разполагане на преместваем търговски обект по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, одобрена от главния архитект на Община Сърница и утвърдена от ОбС-Сърница с Решение №65/30.05.2016 г., с начална месечна тръжна наемна цена в размер на – 81,20 лв. (осемдесет и един лева и двадесет стотинки) без ДДС, определена с Решение №75/24.06.2021 г. на ОбС – Сърница.

ⅠⅠ. Причини за провеждане на повторен търг – липса на подадени оферти от желаещи да участват лица до крайният срок за подаването им, определен в Заповед № З-224/16.07.2021г. на кмета на Община Сърница – 17:00 часа на 23.08.2021г.

ⅠⅠⅠ. Крайният срок за подаване на Заявления за участие в търга е до 17:00 часа на 30.08.2021 г.

ⅠⅤ. Търгът следва да се проведе в съответствие с условията, определени в Заповед № З-224/16.07.2021г. на кмета на Община Сърница

Ⅴ. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09:00 часа до 16:00 часа, от 24.08.2021 година до 29.08.2021 година в офис “Информация“ на партерния етаж на Община Сърница.

ⅤⅠ. Извлечение от настоящата Заповед, да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация, сайта на Община Сърница и в сградата на Общинска администрация Сърница

ⅤⅠⅠ. Настоящата заповед да бъде връчена на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Неби Бозов:
Кмет на Община Сърница

Съгласувал:
Айтен Туджар
Юрисконсулт,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница

Изготвил:
Аки Байрактар
Гл. специалист ОС, Дирекция АОМР,
Община Сърница