Заповед № З-77/23.03.2022 на Кмета на община Сърница за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински имот – ПОС

З   А   П   О   В   Е   Д
№ З - 77

гр. Сърница, 23.03.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 72 от НРПРУОИ на Община Сърница  и във връзка с чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, чл. 24 от НРПРУОИ на Община Сърница и Решение №14/24.02.2022 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 28.04.2022 г. от 14:00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следния общински имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Сърница, общ. Сърница, а именно:

50 кв.м. от самостоятелен обект – публична общинска собственост , представляващ част от помещение с идентификатор 501.399.1.1 – склад, находящ се в триетажна масивна сграда (3МО) с идентификационен №501.399.1 със ЗП - 937 кв.м., построена в УПИ II-399 – „Младежки дом и обществени услуги", в кв. 47 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №78/01.12.2020 г., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на – 270 лв. (двеста и седемдесет лева) без ДДС, определена с Решение №14/24.02.2022 г. на ОбС – Сърница.

II. Определям следните ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:

 1. Най-висока наемна месечна цена.
 2. Постигнатата наемна месечна цена се заплаща до 30-то число на месеца, за който наема е дължим;
 3. Разходите за вода, електроенергия, отопление, комунални услуги и други са за сметка на наемателя;
 4. Текущите ремонти се извършват за сметка на наемателя;
 5. Забранява се обекта да се пренаема или преотдава, както и да се ползва съвместно с трети лица.

III. Утвърждавам тръжната документация и определям депозитът за участие в търга да е в размер на – 270 лв. (двеста и седемдесет лева) без ДДС – една тръжна месечна наемна вноска, която се внася по банков път до 16:00 часа на 27.04.2022 г.

IV. Определям цена на тръжната документация в размер на 50 лева без ДДС (60 лв. с ДДС), като същата се заплаща по банков път.

V. Заявления по образец за участие в търга се подават в голям запечатан плик в Деловодството на Общината до 17:00 часа на 27.04.2022 г., като върху него задължително е изписано: името на участника, ЕГН или ЕИК, постоянен адрес или седалище и цялостното наименование на обекта на търга.

Към заявлението задължително се прилагат и всички описани в тръжната документация документи.

За всички участници:

 1. Копие от документа за самоличност /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането на настоящия конкурс”/;
 2. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник, придружено с копие от документа за самоличност /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането на настоящия конкурс”/;
 3. Документ за закупена тръжна документация /квитанция/;
 4. Документ за внесен депозит /записан номера на имота, за който се участва/;
 5. Декларация за оглед на обекта по образец;
 6. Оферта-образец (подава се в отделен непрозрачен запечатан плик поставен в плика с останалите документи).
 7. Проект за Договор за отдаване под наем по образец /подписан и подпечатан/;

      За юридически лица, търговски дружества и еднолични търговци, допълнително да се приложат:

    8. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от Агенцията по вписванията /заверен препис или справка от търговския регистър за регистрация  на юридическото лице, заверена от юридическото лице/, освен ако не е посочен ЕИК, съгласно ЗТР;

Забележка:  Когато се прилагат копия от документи задължително да бъдат заверени собственоръчно “Вярно с оригинала” – подпис и печат.

VI. Офертата се подава в малък непрозрачен запечатен плик, който се поставя в големия плик с останалите документи, като върху него е записано: името на участник и цялостното наименование на обекта на търга.

Офертата задължително съдържа:

 1. Пълното наименование на обекта на търга;
 2. Предлаганата цена, която цифров и словом трябва да бъде идентична;
 3. Името на участника или упълномощеното от него лице.

Забележка: Липсата на едно от описаните в тази точка неща прави офертата невалидна!

VII. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 05.05.2022 г. от 14:00 часа в сградата на Общината при условията и реда на т. I – VIII от настоящата Заповед, като крайния срок за подаване на Заявления е до 17:00 часа на 04.05.2022 г.

VIII. Тръжната документация се закупува от 11.04.2022 г. в деловодството на Община Сърница. За справки тел. 03547/2266

IХ. Определям комисия по провеждането на търга в следния състав:

*******************************************************************************************************

X. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09:00 часа до 16:00 часа, от 11.04.2022 година до 27.04.2022 година в офис “Информация“ на партерния етаж на Община Сърница.

ХI. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на комисията по т. ІХ от нея, да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация, сайта на Община Сърница и да бъде обявена в един местен вестник.

ХІI. Настоящата заповед да бъде връчена на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок, от обявяването и чрез кмета на Община Сърница пред Административен Съд гр. Пазарджик.

 

Неби Бозов:

Кмет на Община Сърница

Съгласувал:

Айтен Туджар

Юрисконсулт,

Дирекция ФБАПИО, Община Сърница

Изготвил:

Аки Байрактар

Гл. специалист ОС, Дирекция АОМР,

Община Сърница