Заповед № З-129/19.05.2022 на Кмета на община Сърница за провеждане на публичен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински имот – ПОС

З   А   П   О   В   Е   Д

№ З-129

гр. Сърница, 19.05.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал. 1 и чл. 93 от НРПРУОИ на Община Сърница и във връзка с изпълнение на Решение №37/28.04.2022 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 30.06.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе публичен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следната публична общинска собственост:

Самостоятелен обект с обща площ от 47,9 кв.м., представляващ публична общинска собственост, състоящ се от: вход-преддверие с площ от 7,2 кв.м., търговско помещение (Аптека) с площ от 20,8 кв.м., коридор към тоалетна с площ от 5,6 кв.м., тоалетна с площ от 2,3 кв.м. и склад с площ от 12 кв.м., находящ се на партерния етаж в източното крило на триетажна масивна сграда (3МО) – Здравно заведение със ЗП - 242 кв.м. и РЗП - 752 кв.м., находящ се в кв. №45 по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №123/31.01.2022 г.

С начална конкурсна наемна месечна цена в размер на 300 лв. /триста лева/ без ДДС, съгласно Решение №37/28.04.2022 г. на ОбС – Сърница.

II. Общите условия за отдаване под наем на обекта на конкурса са:

  1. Постигнатата наемна месечна цена се заплаща до 30-то число на месеца, за който наема е дължим;
  2. Разходите за вода, електроенергия, отопление, комунални услуги и други са за сметка на наемателя;
  3. Текущите ремонти се извършват за сметка на наемателя;
  4. Забранява се обекта да се пренаема или преотдава, както и да се ползва съвместно с трети лица;

III. Конкретни условия за отдаване под наем на обекта предмет на конкурса:

  1. Самостоятелният обект да се използва за здравни цели – осъществяване на аптечна дейност и предоставяне на аптечни услуги;
  2. Други, по предложение на кандидат наемателите.

IV. Утвърждавам конкурсната документация и определям депозитът за участие в конкурса да е в размер на – 300 лв. /триста лева/ без ДДС – една наемна месечна вноска, която се внася в касата на Общината или по банков път до 16.00 часа на 29.06.2022 г.

V. Определям цена на конкурсната документация в размер на 50 лева, без ДДС (60 лв. с ДДС), като същата се заплаща в касата на Община Сърница или по банков път.

VI. Заявления по образец за участие в конкурса се подават в голям запечатан плик в Деловодството на Общината до 17.00 часа на 29.06.2022 г., като върху него задължително е изписано: името на участника, ЕГН или ЕИК, постоянен адрес или седалище и цялостното наименование на обекта предмет на конкурса.

Към заявлението задължително се прилагат и всички описани в конкурсната документация документи.

За всички участници:

1. Копие от документа за самоличност /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането на настоящия конкурс”/;

2. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник, придружено с копие от документа за самоличност /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането на настоящия конкурс”/;

3. Документ за закупена конкурсна документация /квитанция/;

4. Документ за внесен депозит /записан номера на имота, за който се участва/;

5. Декларация за оглед на обекта по образец;

6. Оферта-образец (подава се в отделен непрозрачен запечатан плик поставен в плика с останалите документи).

7. Проект за Договор за отдаване под наем по образец /подписан и подпечатан/;

За юридически лица, търговски дружества и еднолични търговци, допълнително да се приложат:

8. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от Агенцията по вписванията /заверен препис или справка от търговския регистър за регистрация  на юридическото лице, заверена от юридическото лице/, освен ако не е посочен ЕИК, съгласно ЗТР;

Забележка:  Когато се прилагат копия от документи задължително да бъдат заверени собственоръчно “Вярно с оригинала” – подпис и печат.

VII. Офертата се подава в малък непрозрачен запечатен плик, който се поставя в големия плик с останалите документи, като върху него е записано: името на участник и цялостното наименование на обекта предмет на конкурса.

Офертата задължително съдържа:

  1. Пълното наименование на обекта предмет на конкурса;
  2. Предлаганата цена, която цифров и словом трябва да бъде идентична;
  3. Името на участника или упълномощеното от него лице.
  4. Обектът предмет на конкурса – дали ще се ползва съобразно изискванията за провеждане на конкурса, а именно: за осъществяване на аптечна дейност и предоставяне на аптечни услуги.

Забележка: Липсата на едно от описаните в тази точка неща прави офертата невалидна!

VIII. При неявяване на кандидати, повторен конкурс ще се проведе на 07.07.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Общината при условията и реда на т. I – IX от настоящата Заповед, като крайния срок за подаване на Заявления е до 17.00 часа на 06.07.2022 г. .

IX. Конкурсната документация се закупува от 13.06.2022 г. в деловодството на Община Сърница. За справки тел. 03547/2266

Х. Определям комисия по провеждането на публично оповестения конкурс в следния състав:

*******************************************************************************************************

ХI. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09:00 часа до 16:00 часа, от 13.06.2022 година до 29.06.2022 година в офис “Информация“ на партерния етаж на Община Сърница.

ХII. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на комисията по т. Х от нея, да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация, сайта на Община Сърница и да бъде обявена в един местен вестник.

ХІII. Настоящата заповед да бъде връчена на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок, от обявяването и чрез кмета на Община Сърница пред Административен Съд гр. Пазарджик.

 

Неби Бозов:

Кмет на Община Сърница

 

Съгласувал:                                                                                                                         Изготвил:
Айтен Туджар                                                                                                                    Аки Байрактар
Юрисконсулт,                                                                                                                     Гл.специалист ОС,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница                                                                            Дирекция АОМР, Община Сърница