Заповед № З-015/20.01.2023 на Кмета на община Сърница за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот – ЧОС

З   А   П   О   В   Е   Д

№ З – 015

гр. Сърница, 20 . 01 . 2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1 и чл. 72 от НРПРУОИ на Община Сърница и във връзка с изпълнение на Решение №135/22.12.2022 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 28.02.2023 г. от 11:00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния урегулиран поземлен общински имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Медени поляни, общ. Сърница, а именно:

УПИ XXIX (двадесет и девет римско) – Общински, отреден за жилищно строителство, с площ от 435 (четиристотин тридесет и пет) кв.м., находящ се в кв. №22 (двадесет и две) по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница, обл. Пазарджик, съгласно АЧОС №602/28.01.2022  г., с начална тръжна продажна цена в размер на – 5 500 лв. (пет хиляди и петстотин лева) без ДДС, определена от ОбС – Сърница с негово Решение №135/22.12.2022 г.

II. Определям следните ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:

 • Най-висока цена.

III. Утвърждавам тръжната документация и определям депозитът за участие в търга да е в размер на – 550 лв. (петстотин и петдесет лева) – 10%  от началната тръжна цена, която се внася в касата на Общината или по банков път до 16:00 часа на 27.02.2023 г.

IV. Определям цена на тръжната документация в размер на 50 лева без ДДС (60 лв. с ДДС), като същата се заплаща в касата на Община Сърница или по банков път.

V. Заявления по образец за участие в търга се подават в голям запечатан плик в Деловодството на Общината до 17:00 часа на 27.02.2023 г., като върху него задължително е изписано: името на участника, ЕГН или ЕИК, постоянен адрес или седалище и цялостното наименование на обекта на търга.

Към заявлението задължително се прилагат и всички описани в тръжната документация документи.

За всички участници:

 1. Копие от документа за самоличност /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането на настоящия търг”/;
 2. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник, придружено с копие от документа за самоличност /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането на настоящия търг”/;
 3. Документ за закупена тръжна документация /квитанция/;
 4. Документ за внесен депозит /записан номера на имота, за който се участва/;
 5. Декларация за оглед на обекта по образец;
 6. Оферта-образец (подава се в отделен непрозрачен запечатан плик поставен в плика с останалите документи).
 7. Проект за Договор за продажба по образец /подписан и подпечатан/;

      За юридически лица, търговски дружества и еднолични търговци, допълнително да се приложат:

    8. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от Агенцията по вписванията /заверен препис или справка от търговския регистър за регистрация  на юридическото лице, заверена от юридическото лице/, освен ако не е посочен ЕИК, съгласно ЗТР;

Забележка:  Когато се прилагат копия от документи задължително да бъдат заверени собственоръчно “Вярно с оригинала” – подпис и печат.

VI. Офертата се подава в малък непрозрачен запечатен плик, който се поставя в големия плик с останалите документи, като върху него е записано: името на участник и цялостното наименование на обекта на търга.

Офертата задължително съдържа:

 1. Пълното наименование на обекта на търга;
 2. Предлаганата цена, която цифров и словом трябва да бъде идентична;
 3. Името на участника или упълномощеното от него лице.

Забележка: Липсата на едно от описаните в тази точка неща прави офертата невалидна!

VII. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 07.03.2023 г. от 11:00 часа в сградата на Общината при условията и реда на т. I – VIII от настоящата Заповед, като крайния срок за подаване на Заявления е до 17:00 часа на 06.03.2023 г.

VIII. Тръжната документация се закупува от 13.02.2023 г. в деловодството на Община Сърница. За справки тел. 03547/2266

IХ. Определям комисия по провеждането на търга в следния състав:

*******************************************************************************************************

X. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09:00 часа до 16:00 часа, от 13.02.2023 година до 27.02.2023 година в офис “Информация“ на партерния етаж на Община Сърница.

ХI. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на комисията по т. ІХ от нея, да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация, сайта на Община Сърница и да бъде обявена в един местен вестник.

ХІI. Настоящата заповед да бъде връчена на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок, от обявяването и чрез кмета на Община Сърница пред Административен Съд гр. Пазарджик.

Неби Бозов:

Кмет на Община Сърница

Съгласувал:
Айтен Туджар
Юрисконсулт,
Дирекция ФБАПИО, Община Сърница

Изготвил:
Аки Байрактар
Гл.специалист ОС,
Дирекция АОМР, Община Сърница