Заповед № З-59/21.02.2023 на Кмета на община Сърница за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на общински имот – ПОС

З   А   П   О   В   Е   Д

З-059

гр. Сърница, 21.02.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал. 1 и чл. 93 от НРПРУОИ на Община Сърница и във връзка с изпълнение на Решение №12/26.01.2023 г. на ОбС – Сърница.

Н А Р Е Ж Д А М:

I. На 28.03.2023 г. от 11.00 часа в сградата на Община Сърница да се проведе публичен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следната публична общинска собственост:

 Помещения за обществено заведение (кафе-бързо хранене) с обща площ от 263,21 м2, находящи се в 3МО (триетажна масивна обществена сграда) с идентификатор – 501.399.1, построена в УПИ II-399 – „За младежки дом и обществени услуги”, кв. №47, по плана на гр. Сърница, общ. Сърница, съгласно АПОС №78/01.12.2020 г. на Община Сърница, представляващи:

                      I – Обект с идентификатор – 501.399.1.11 – Кафе-бързо хранене с площ от 207,89 м2;

                      II – Обект с идентификатор – 501.399.1.12 – Кухня 1 към кафе-бързо хранене с площ от 20,07 м2;

                      III – Обект с идентификатор – 501.399.1.14 – Склад към кафе-бързо хранене с площ от 10,70 м2;

                      IV – Обект с идентификатор – 501.399.1.15 – Кухня 2 към кафе-бързо хранене с площ от 24,55 м2

С начална конкурсна наемна месечна цена в размер на 700 лв. /седемстотин лева/ без ДДС, съгласно Решение №12/26.01.2023 г. на ОбС – Сърница.

II. Общите условия за отдаване под наем на обекта на конкурса са:

 1. Постигнатата наемна месечна цена се заплаща до 30-то число на месеца, за който наема е дължим;
 2. Разходите за вода, електроенергия, отопление, комунални услуги и други са за сметка на наемателя;
 3. Текущите ремонти се извършват за сметка на наемателя;
 4. Забранява се обекта да се пренаема или преотдава, както и да се ползва съвместно с трети лица;

III. Конкретни условия за отдаване под наем на обекта предмет на конкурса:

 1. Самостоятелният обект да се използва за обществено заведение (кафе-бързо хранене);
 2. Други, по предложение на кандидат наемателите.

IV. Утвърждавам конкурсната документация и определям депозитът за участие в конкурса да е в размер на – 700 лв. /седемстотин лева/ – една наемна месечна вноска, която се внася в касата на Общината или по банков път до 16.00 часа на 27.03.2023 г.

V. Определям цена на конкурсната документация в размер на 50 лева, без ДДС (60 лв. с ДДС), като същата се заплаща в касата на Община Сърница или по банков път.

VI. Заявления по образец за участие в конкурса се подават в голям запечатан плик в Деловодството на Общината до 17.00 часа на 27.03.2023 г., като върху него задължително е изписано: името на участника, ЕГН или ЕИК, постоянен адрес или седалище и цялостното наименование на обекта предмет на конкурса.

Към заявлението задължително се прилагат и всички описани в конкурсната документация документи.

За всички участници:

 1. Копие от документа за самоличност /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането на настоящия конкурс”/;
 2. Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник, придружено с копие от документа за самоличност /заверен – „вярно с оригинала”, подпис и печат, и декларирано съгласие – „Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането на настоящия конкурс”/;
 3. Документ за закупена конкурсна документация /квитанция/;
 4. Документ за внесен депозит /записано името на обекта, за който се участва/;
 5. Декларация за оглед на обекта по образец;
 6. Оферта-образец (подава се в отделен непрозрачен запечатан плик поставен в плика с останалите документи).
 7. Проект за Договор за отдаване под наем по образец /подписан и подпечатан/;

За юридически лица, търговски дружества и еднолични търговци, допълнително да се приложат:

    8. Документ за съдебна регистрация на участник или удостоверение от Агенцията по вписванията /заверен препис или справка от търговския регистър за регистрация  на юридическото лице, заверена от юридическото лице/, освен ако не е посочен ЕИК, съгласно ЗТР;

Забележка:  Когато се прилагат копия от документи задължително да бъдат заверени собственоръчно “Вярно с оригинала” – подпис и печат.

VII. Офертата се подава в малък непрозрачен запечатен плик, който се поставя в големия плик с останалите документи, като върху него е записано: името на участник и цялостното наименование на обекта предмет на конкурса.

Офертата задължително съдържа:

 1. Пълното наименование на обекта предмет на конкурса;
 2. Предлаганата цена, която цифров и словом трябва да бъде идентична;
 3. Името на участника или упълномощеното от него лице.
 4. Обектът предмет на конкурса – дали ще се ползва съобразно изискванията за провеждане на конкурса, а именно: обществено заведение (кафе-бързо хранене).

Забележка: Липсата на едно от описаните в тази точка неща прави офертата невалидна!

VIII. При неявяване на кандидати, повторен конкурс ще се проведе на 04.04.2023 г. от 11.00 часа в сградата на Общината при условията и реда на т. I – IX от настоящата Заповед, като крайния срок за подаване на Заявления е до 17.00 часа на 03.04.2023 г.

IX. Конкурсната документация се закупува от 13.03.2023 г. в деловодството на Община Сърница. За справки тел. 03547/2266

Х. Определям комисия по провеждането на публично оповестения конкурс в следния състав:

*************************************************************************************************************

ХI. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09:00 часа до 16:00 часа, от 13.03.2023 година до 27.03.2023 година в офис “Информация“ на партерния етаж на Община Сърница.

ХII. Извлечение от настоящата Заповед, с изключение на състава на комисията по т. Х от нея, да се обяви на видно място в сградата на Общинска администрация, сайта на Община Сърница и да бъде обявена в един местен вестник.

ХІII. Настоящата заповед да бъде връчена на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок, от обявяването и чрез кмета на Община Сърница пред Административен Съд гр. Пазарджик.


Неби Бозов:

Кмет на Община Сърница

Съгласувал:                                                                                                                         Изготвил:

Айтен Туджар                                                                                                                    Аки Байрактар

Юрисконсулт,                                                                                                                     Гл.специалист ОС,

Дирекция ФБАПИО, Община Сърница                                                                            Дирекция АОМР, Община Сърница