Заповед №РД-49/20.03.2023 на Областния управител на oбласт Пазарджик относно определяне на пожароопасен сезон в горските територии в oбласт Пазарджик