Заповед №530/19.07.2016

ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

4633, общ.Сърница,  ул.”Свобода” № 20, тел. 0892 27 59 54

email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

заповед

№ 530 /19.07.2016г.

Постъпило е заявление вх. 1496 от 27.06.2016 г. от Шукри Мехмед Карамолла наследник на Асибе Шукри Карамолла   – собственик по разписен лист на УПИ XII-110 в кв. 7 по плана на гр.Сърница община Сърница.

Със заявлението се иска разрешение за частично изменение на  подробен устройствен план-план за  регулация, засягащна УПИ XII-110 в кв. 7  по плана на гр.Сърница община Сърница така, че:

Уличната регулация се променя, като улица с о.т. 42-43 се уширява  до имотната граница на ПИ 110 и става с ширина 11,50 м.

Дворищната регулация се изменя, като северната вътрешна регулационна линия на УПИ XII-110 мине по имотната граница на ПИ 110. Новообразувания УПИ XII-110 е с отреждане „За къща за гости“ и е с  площ 527 кв.м.

В проекта за частично изменение на план за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ XII-110-„За къща за гости“, свободно застрояване , като се спазят всички нормативни отстояния от регулационните имоти

Измененията са показани със зелен  цвят в скицата-идейно предложение.

Към заявлението са приложени следните документи: Задание за изработване на ПУП-ПР и скица с идейно предложение за ПУП-ПР, изготвени от ЕТ „Бучков-91-Васил Бучков

Като разгледах по същество искането, съобразих, че са налице условията за законосъобразно процедиране по реда на чл.134 ал.2, т.6 от ЗУТ, поради което:

На основание чл. 134 ал. 2 т. 2 от ЗУТ,  във връзка с чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, чл. 124а ал. 2 от ЗУТ, съгласно чл.135, ал.(3) и ал.(4), т.1, чл. 110 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, както и становище на главен архитект

ДОПУСКАМ:

 

Изработване на ПУП за частично изменение на план за регулация  на УПИ  XXII-110 в кв. 7 по план на гр.Сърница. Уличната регулация се променя, като улица с о.т. 42-43 се уширява  до имотната граница на ПИ 110 и става с ширина 11,50 м.

Дворищната регулация се изменя, като северната вътрешна регулационна линия на УПИ XII-110 мине по имотната граница на ПИ 110. Новообразувания УПИ XII-110 е с отреждане „За къща за гости“ и е с  площ 527 кв.м.

В проекта за частично изменение на план за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ XII-110-„За къща за гости“, свободно застрояване , като се спазят всички нормативни отстояния от регулационните имоти

М О Т И В И Р А Н О  П Р Е Д П И С А Н И Е

1. Допускам изработване на ПУП за частично изменение на план за регулация  на УПИ  XXII-110 в кв. 7 по план на гр.Сърница. Уличната регулация се променя, като улица с о.т. 42-43 се уширява  до имотната граница на ПИ 110 и става с ширина 11,50 м.

Дворищната регулация се изменя, като северната вътрешна регулационна линия на УПИ XII-110 мине по имотната граница на ПИ 110. Новообразувания УПИ XII-110 е с отреждане „За къща за гости“ и е с  площ 527 кв.м.

В проекта за частично изменение на план за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ XII-110-„За къща за гости“, свободно застрояване , като се спазят всички нормативни отстояния от регулационните имоти

Измененията са показани с зелен цвят в скицата-идейно предложение.

2. На основание чл.124 а, ал.5 от ЗУТ нареждам изработването на проекта да стане от и за сметка на Община Сърница - заинтересовано лице по смисъла на ЗУТ.

   4. На основание чл.124 б, ал.1 от ЗУТ одобрявам представеното задание, на основание чл. 125 от ЗУТ

   5. Настоящата заповед да се съобщи на основание чл. 124б ал. 3 от ЗУТ и чл. 128 ал. 2 от ЗУТ с обявление на определеното за това място в сградата на община Сърница и да се публикува в интернет страницата на общината .

Съгласували :

Арх.Георги Янакиев

Главен Архитект на общ.Сърница……………… П. П. ………………..

 

Юрист  на общ.Сърница………………… П. …………………..

 

ГЛ.СП.”ОБЩ.СОБСТВЕНОСТ”

          /Аки Байрактар/…………… П. …………….

 

Изготвил:

ГЛ.СП. "ТСУ":

      /М.Фере/……… П. П. …………    

 КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА:……… П. П. ………….

  /Неби Бозов/