Съобщение от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

logo ibmbd plovdiv

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” уведомява заинтересованите лица, че е внесен за разглеждане и приемане Проект на санитарно-охранителна зона под техен № СОЗ-18/21.05.2013г., който проект е около дренажно водохващане „Орлино” в ПИ 00681 по КВС на гр.Сърница за питейно-битово водоснабдяване на Ваканционно селище „Орлино” в УПИ ⅠⅤ-ИВС .

Лицата, които попадат в границите на проектната СОЗ с охранителен режим в пояс ⅠⅠ и пояс ⅠⅠⅠ могат да се запознаят с изпратения проект в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с адрес: гр.Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” №35, ет.3, стая 37 или в Община Сърница с адрес: гр.Сърница, ул.”Свобода” №20, ет.3, кабинет Териториално и селищно устройство.

Жалби, предложения и/или възражения към така внесения проект могат да се подават до Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” по реда и в сроковете на чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.