На вниманието на собствениците и носителите на ограничени вещни права върху недвижими имоти, намиращи се на територията на Община Сърница

Във връзка със започването на дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии, намиращи се в административно-териториалните граници на Община Сърница – гр.Сърница, вкл. махала Крушата, с.Побит камък и с.Медени поляни, от Агенцията по геодезия, картография и кадастър приканват заинтересованите лица – собственици и носители на ограничени вещни права върху недвижими имоти, намиращи се в урбанизирани територии, да представят в Общинска администрация Сърница, отдел Техническа служба, ет.3, копия на документите си за собственост или учредяване на ограничени вещни права (нотариални актове и договори) върху недвижими имоти. Същите ще са необходими на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и избрания изпълнител за отразяване на коректни данни при изготвянето на кадастралната карта и регистри.

Срокът за предоставянето на копията на документи от заинтересованите лица е до 23.10.2021г. вкл.

Съобразно Закона за кадастъра и имотния регистър кадастралните карти и кадастрални регистри за урбанизирани и неурбанизирани  територии се изготвят и поддържат от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Община Сърница, в качеството си на орган на местното самоуправление и местната администрация, осъществява само спомагателна дейност на Агенцията с цел експедитивност при осъществяване на процеса по изготвяне.