Уведомление за инвестиционно предложение от "МОНТЕС АУРИ" ЕООД