Уведомление за инвестиционно предложение от Ахмед Реджеп Ахмед