Уведомление за инвестиционно предложение от ТП ДГС Селище