Решение № ПК-21-EO/2023 r. на Директора на РИОСВ - Пазарджик за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Актуализация за 2023 r. на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Сърница 2021-2027 г.