Протокол с Вх. № СР-1567/13.05.2024г. за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанската 2024-2025 г. за землищата на територията на Община Сърница, предназначени за индивидуално ползване