Ред за достъп до обществена информация

РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Дирекция „ Финанси, бюджет, административно-правно и информационно обслужване” е административното звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация, както и за връчване на информацията по издадено от съответното направление решение по конкретно заявление.

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление. Писмените заявления за достъп до обществена информация се изготвят съгласно приложения образец. Заявленията за достъп до обществена информация се адресират до кмета на общината и задължително трябва да съдържат: трите имена и адрес респ. наименование и седалище на заявителя; описание на исканата информация; предпочитана форма за предоставяне на информацията; адрес за кореспонденция със заявителя. В случай, че заявлението не съдържа изискуемите реквизити, то се оставя без разглеждане (чл.25, ал.2 от ЗДОИ). Заявление за достъп до обществена информация могат да се подават в деловодството (на фронт офис) в сградата на Общинска администрация в гр.Сърница всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа на адрес: обл.Пазарджик, общ.Сърница, гр.Сърница, ул.”Свобода” №20 или в кметствата на територията на Община Сърница. Телефон за контакти: 03547/22 66 ; 0889 24 12 99. Заявление за достъп до обществена информация могат да подадат и по електронен път на е-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Отговорен служител за работа с клиенти по Закона за достъп до обществена информация – Селвие Джасурова – Секретар на Община Сърница. Телефон за контакти: 0886 47 51 99

Заявление за достъп до обществена информация може да си изтеглите от тук.

Заявленията за достъп до обществена информация се регистрират в деловодството по общия ред.

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

 • преглед на информацията – оригинал или копие
 • копия на хартиен носител;
 • копия на технически носител;
 • устна справка.

Информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен в случаите по чл.27 от ЗДОИ.

В случаите, когато заявителите желаят да прочетат или да се запознаят с обществена информация от оригинал или от копие на документи, това става, след разрешение от ръководството на общината.

Постъпилото заявление за достъп до обществена информация се разглежда във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14-дни след датата на регистриране (чл.28, ал.1 от ЗДОИ).

Срокът за предоставяне на достъп до обществена информация може да бъде удължен при следните хипотези:

 • при условията на чл.29 от ЗДОИ – при необходимост от уточняване предмета на исканата обществена информация. В този случай от момента на уточняването започва да тече нов 14 – дневен срок, в който информацията следва да бъде предоставена. Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.
 • при условията на чл.30 от ЗДОИ – когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка – срокът по чл.28, ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни.
 • при условията на чл.31 от ЗДОИ – когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й – срокът по чл.28, ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни. В този случай най-късно в 7-дневен срок от регистриране на заявлението по чл.24 следва да бъде поискано писменото съгласие на третото лице.

Във всички случаи заявителят се уведомява писмено за удължаването на срока и за причината, която налага това. Служителят от общинска администрация Сърница, на който е разпределена преписката, проверява дали е приложима някоя от разпоредбите, допускащи удължаване на срока и изготвя съответните проекти на уведомителни писма и/или на писма до трети лица за искане на тяхното съгласие по чл.31 от ЗДОИ.

Когато отделните структурни звена на общинска администрация Сърница не разполагат с исканата информация, но съществуват данни за нейното местонахождение, в 14 – дневен срок от получаване на заявлението служителят, на който е разпределена преписката:

 • я препраща на съответния орган;
 • изготвя уведомление до заявителя, в което задължително посочва наименованието и адреса на съответния орган или юридическо лице, на който заявлението е препратено.

Когато след изискано становище от отделите в общинска администрация Сърница се установи, че никой не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок заявителят се уведомява за това.

След като е изяснено каква информация се иска, къде се намира тя, може ли да бъде предоставена, в какъв обем и в каква форма, се издава решение за предоставяне на достъп до обществена информация. При предоставяне на достъп до обществена информация решението задължително съдържа реквизитите по чл.34, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация. Решението се връчва по реда на чл.34, ал.3 от ЗДОИ – лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка, като за целта се изготвя придружително писмо, което съдържа:

 • срок, в който се предоставя достъпът (не по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението);
 • указания за начина, по който следва да се заплатят разходите;
 • указания за начина, по който може да бъде предоставена информацията – на точно определено място в сградата на общинска администрация Сърница, с подписването на протокол по чл.35, ал.2 от ЗДОИ или по пощата, с писмо с обратна разписка.

Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

 • исканата информация е класифицирана информация, представлява държавна или служебна тайна;
 • исканата информация е търговска тайна;
 • достъпът до информация засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация;
 • исканата информация е предоставяна на заявителя през предходните 6 месеца;
 • разпространението и/или предоставянето на достъп до исканата информация би довело до наличие на нелоялна конкуренция между търговци и ли би застрашило добросъвестната търговска практика и/или лоялната конкуренция.

В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ съгласно ЗДОИ. Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя като му се изпращат по пощата с обратна разписка или му се връчва лично срещу подпис.

Решението за предоставяне на частичен достъп до обществена информация може да бъде под формата на:

 • предоставяне на информация по част от исканията в заявлението;
 • предоставяне на целия носител на информация, със заличени полета, съдържащи информация, достъпа до която е ограничен.

Във всички случаи, по всяко постъпило заявление за достъп до обществена информация следва да има конкретно решение.

Предоставянето на желаната информация става след заплащане и предоставяне на платежен документ при стриктно спазване на Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на Министъра на финансите (Приложение № 5 към настоящата инструкция).