ПОКАНА относно провеждане на Консултации за определяне състава на ОБЩИНСКА ИЗИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на територията на община Сърница за провеждане на местни избори - 27.10.2019г.

ПОКАНА

До:

Парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България,  но не са парламентарно представени.

Относно: Консултации за определяне състава на ОБЩИНСКА ИЗИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на територията на община Сърница за провеждане на избори за Общински Съветници и Кметове 27.10.2019г.

С Указ № 163/10.07.2019 г. на Президента на Република България са насрочени избори за Общински съветници и Кметове 27.10.2019г.

Съгласно чл.75 от ИК за определяне състава на общинската избирателна комисия, кметовете на съответните общини провеждат консултации с парламентарно представените партии и коалиции, партиите и коалициите, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени.

Във връзка с изготвяне на предложение до ЦИК за назначаване на общинска избирателна комисия (ОИК) на територията на община Сърница за произвеждане на избори за Общински съветници и Кметове 27.10.2019г. и в изпълнение на правомощията си по чл.75 от ИК, Ви каня на 19.08.2019 г. от 14:00 часа на консултации за определяне на състава на ОИК.

Консултациите ще се проведат в  стая  1  на  третия етаж в административната сграда на Община Сърница с адрес – гр.Сърница, ул. Свобода №20.

Съгласно  чл.75 от ИК, при провеждане на консултациите при кметовете на общини, участващите партии и коалиции следва да представят следните документи:

а) писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа:

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– партия или коалиция, която ги предлага,

– телефон за връзка с предложеното за член на ОИК лице.

б) копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на ОИК не се яви в изборния ден.

Консултациите ще се проведат при следния ред:

  1. Кратко въведение от кмета на община Сърница;
  2. Проверка на пълномощията на представителите и на представените документи (съгласно т.б и т.в от настоящата покана) и попълване на присъствен лист;
  3. Разпределение на местата  между партиите и коалициите от партии в състава и ръководството на ОИК;
  4. Подписване на протокола от консултациите.

Поканата е публикувана на официалната интернет страница на община Сърница  на адрес www.sarnitsa.bg  в рубриката: МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

Подпис:            /П/               

                                                                                                                     /Неби Бозов/      

(Кмет на общ. Сърница)