Консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗИРАТЕЛНИ КОМИСИ на територията на Община Сърница за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗИРАТЕЛНИ КОМИСИ на територията на Община Сърница за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

ПОКАНА

До

Парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.

ОТНОСНО: провеждане на консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община Сърница за произвеждане на избори за Общински съветници и Кметове на 27.10.2019 г.

С Указ № 163 от 10.07.2019 г. Президентът на Република България насрочи произвеждане на избори за Общински съветници и Кметове на 27.10.2019 г..

Съгласно чл.91, ал.1 , ал.2 и ал. 3 от ИК за определяне състава на секционните избирателни комисии кметовете на съответните общини провеждат консултации с парламентарно представените партии и коалиции , партиите и коалициите, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени.

Във връзка с изготвяне на предложение до Общинска избирателна комисия-Сърница  (ОИК-Сърница) за назначаване на секционни избирателни комисии (СИК) на територията на Община Сърница за произвеждане избори за Общински съветници и Кметове на 27.10.2019 г. и в изпълнение на правомощията си по чл.91, ал.1 и ал.2 от ИК Ви, каня на 19 септември 2019 г. от 14:00 часа на консултации за определяне на състава на СИК по реда на чл.91, ал.1 ,  ал.2, ал.3 , ал.4 , ал. 5 и ал.6 от ИК .

Консултациите ще се проведат в стая  1  на  третия етаж в административната сграда на Община Сърница с адрес – гр.Сърница, ул. „Свобода” № 20

Съгласно  чл.91, ал.4 от ИК, при провеждане на консултациите при кметовете на общини, участващите партии и коалиции следва да представят следните документи:

   а) писмено предложение за състав на СИК , което съдържа:

  • Наименование на партията или коалицията, която прави предложението;
  • имената  и ЕГН на предложените лица;
  • длъжност в комисията, за която го предлагат;
  • образование, специалност;
  • телефон за връзка ;

    б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г. или копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лица, представляващи партията или коалицията;

   в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;

   г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл.51, ал. 2 от ИК. Заместването се извършва с решение на ОИК.

Консултациите ще се проведат при следния ред:

1. Кратко въведение от кмета на Община Сърница.

2. Проверка на пълномощията на представителите и на представените документи  (съгласно т.в и т.б от настоящата покана) и попълване на присъствен лист.  

3. Разпределение на местата  между партиите и коалициите от партии в състава и ръководството на всяка СИК.

4. Подписване на протокола от консултациите .

Поканата е публикувана на официалната интернет страница на Община Сърница на адрес www.sarnitsa.bg в рубриката МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

                                                          

  КМЕТ: 

                  /  НЕБИ БОЗОВ /