logo sarnitsa new

Решение за приемане на план сметка за такса битови отпадъци и изменение размера на таксите

 

УВЕДОМЛЕНИЕ:

 

Уважаеми жители на Община Сърница,

На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от АПК във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ Община Сърница уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Община Сърница предлага на Общински съвет-Сърница да вземе решение, с което да одобри план-сметката на такса за битови отпадъци за всички населени места на територията на общината за 2021 г. В план – сметката се включват необходимите разходи за следните услуги, които ще се предоставят през 2021 г.:

  • осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци -контейнери, кофи и други;
  • събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
  • проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
  • почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и гарантиране изпълнението на задълженията по чл.19 от ЗУО, Общински съвет гр. Сърница с свое Решение №25/ 30.06.2015 г. е предоставил съгласие за членство на Община Сърница в Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница. С Протокол № 5 от 24.06.2016г. на Общото събрание на Сдружението, Община Сърница е приета за пълноправен член на Сдружението. Депото в с. Барутин е избрано поради близостта му до Община Сърница, за разлика от други законно регламентирани сметища, с оглед на по-ниски транспортни разходи за извозването на отпадъците.

Община Сърница от 01.01.2017 извозва отпадъците от територията на трите населени места/ гр. Сърница, с. Побит камък и с. Медени поляни/ в регионалното депо в с. Барутин. Съгласно ЗУО общината ще заплаща следните такси:

- Чл. 60 от  ЗУО определя такса за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и след експлоатационни грижи площадката на депото в размер на 3,11 лева/тон.

- Чл. 64 от ЗУО определя такса за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се правят отчисления в размер и ред, определени с наредба по чл. 43, ал. 2 в размер на 82 лева/тон за 2021 година

- Регламентираната такса в Решение ОС Доспат № 14, взето с Протокол №3 от 18.12.2015г. за депониран отпадък е 36 лева/тон. След въвеждане в експлоатация на компостиращата инсталация и инсталацията за предварително третиране на отпадъци заплащаните такси за депониране ще бъде 103.20 лева.

За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план сметката за 2021 г. са предвидени средства в размер на 271 933лв.  в т.ч. от тях:

- 120 840 лева за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

- 140 221 лева за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

- 8 000 лева за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

- 17 872 лева за осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци – контейнери, кофи и други.

Община Сърница ще дофинансира разходите за депониране и извозване на битовите отпадъци със сума в размер на 109 840 лева.

За периода 01.01.2020 –24.11.2020 година генерираният битов отпадък от територията на Община Сърница е 966 960 кг., като прогнозния размер до края 2020г. е в размер на 1 100 000 кг. Отчисленията по чл.64 от ЗУО през 2021 година ще се увеличат с 20% спрямо 2020 година. Предвид пандемията от COVID 19 и нуждата от по-често и стриктно почистване на териториите за обществено ползване, генерирания битов отпадък от тези територии се увеличава драстично. През 2021 година нуждата от по-често и стриктно почистване на териториите за обществено ползване ще продължи и генерирания битов отпадък от тях също ще се увеличи.

Въз основа на направените разчети на необходимите средства за управление на битовите отпадъци и размера на данъчните оценки на имотите на гражданите и предприятията се предлага следният размер на такса битови отпадъци за 2021 г., като разпределянето му по компоненти на таксата е, както следва:

1. Размерът на таксата за жилищни имоти на гражданите и предприятия, находящи се територията на – гр. Сърница, се определя на 7.2 промила върху данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 0.72 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация от които:

- за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им - 3 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване –2.2 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.62 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

2. Размерът на таксата за жилищни имоти на гражданите и предприятия, находящи се територията на – с. Медени поляни, с. Побит камък, се определя на 9.6 промила върху данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 0.72 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация, от които:

- за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им - 5 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване –2.6 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.62 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

3. Размерът на таксата за нежилищни имоти на гражданите, находящи се територията на – гр. Сърница, се определя на 7.2 промила върху данъчната оценка на застроените недвижимите имоти в регулация и извън регулация и 0.72 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация, от които:

- за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им - 3 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване –2.2 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.62 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

4. Размерът на таксата за нежилищни имоти на гражданите, находящи се територията на – с. Медени поляни, с. Побит камък, се определя на 9.6 промила върху данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация и извън регулация и 0.72 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация, от които:

- за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им - 5 промила за застроените недвижими имоти извън и в регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2 промила за застроените имоти в и извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване –2.6 промил за застроени имоти в и извън регулация и 0.62 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

5. Размерът на таксата за нежилищни имоти на предприятията, находящи се територията на всички населени места в Община Сърница – гр. Сърница, с. Медени поляни, с. Побит камък, се определя на 10.20 промила върху по – високата между отчетната стойност и данъчната оценка на застроените недвижими имоти в регулация, 6 промила за застроени имоти извън регулация и 0.72 промила за незастроени имоти в регулация и извън регулация, от които:

- за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им – 3.2 промила за застроените недвижими имоти в регулация, 2 промила за застроени имоти извън регулация и 0 промила за незастроени имоти извън и в регулация.

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 2.3 промила за застроените имоти в регулация, 2 промила за застроени имоти извън регулация и 0.1 промила за незастроените имоти извън и в регулация;

- за поддържане чистота на териториите за обществено ползване –4.7 промила за застроени имоти в регулация, 2 промил за застроени имоти извън регулация,  и 0.62промила за незастроени имоти извън и в регулация.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, предвид разпоредбите на чл. 69, ал. 1 АПК, чрез следните форми:

1.Представяне на писмени предложения и възражения,  които могат да се подадат в деловодството в сградата на Общинска администрация, гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 20, ет.1, стая 1, или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Публичното обсъждане ще се състои в зала „Общински съвет- Сърница”. Денят и часът ще бъдат обявени допълнително.

3. С план сметката може да се запознаете, като разгледате Приложение №1 и Приложение №1.1.

 

Прикрепени файлове - /2бр./

Приложение №1

Приложение №1.1

 

С уважение:

Неби Бозов   П.П. (чл.2 от ЗЗЛД) 

Кмет на Община Сърница

Изготвил:
А. Кисьов
Гл. спец. ЗГЕ

Съгласувал:
Айтен Туджар
Юрисконсулт на Община Сърница

 

търсене

Проекто-наредби

Заседания

January 21, 2021

Заседание 28.01.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
December 09, 2020

Заседание 16.12.2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация