logo sarnitsa new

 

ПРОТОКОЛ

Днес 15.12.2020г.  от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация -  Сърница се проведе среща на Постоянно действаща Епизоотична комисия.

Видимо от присъствен списък на срещата присъствт:

  • Аки Кисьов- гл. спец. ЗГЕ- Община Сърница;
  • Д-р Александър Семерджиев – гл.инсп. ОДБХ- Пазарджик;
  • Исмаил Чалъшкан – кмет на с. Медени поляни;
  • Любомир Малинов – пом. лесничей при ТП на ДГС „Селище”;
  • Антон Мехов- кмет на с. Побит камък;
  • Д-р Исмаил Халачев – регионален ветеринарен лекар;
  • Салих Османджиков – председател на ЛРД- Сърница.

Срещата е свикана по повод заповед № РД11-2682/30.11.2020г. на Изпълнителния директор на БАБХ , за констатирани огнища на болестта „Инфлуенца”по птиците.

Срещата беше открита от Аки Кисьов- гл. спец. „ЗГЕ” при община Сърница, който запозна присъстващите със Заповедта на Изпълнителния директор на БАБХ, след което думата беше дадена на д-р Семерджиев.

Д-р Александър Семерджиев- ветеринарен лекар, запозна присъстващите на срещата с признаците на болестта „Инфуенца”, а те са:

  • Умрели диви птици
  • Подуване на птиците
  • Посиняване на птиците
  • Смърт

Като допълнение д-р Семерджиев,  информира комисията, че грипа е мутирал в нов щам H5N8. Представени са данни, че в Германия има най-много заразени птици като цяло, а в Унгария се забелязва тенденция на  най-много  заболели по птицекомбинатите. Разяснено е, че заболяването се пренася по хората, за това при съмнение за болна птица да не се пипат без предпазни средства, а да се свържат незабавно с ветеринарен лекар.

            След кратки разисквания комисията прие следните :

М Е Р К И
за предотвратяване възникването на заболяването на територията на община Сърница

І. Задължения на собственици на животновъдни обекти/ЖО/(лични стопанства и ферми) за отглеждане на птици:

1. Да уведомяват незабавно, обслужващия ЖО ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.
2.  Да не допускат излизането на птиците извън границите на фермите/дворовете.
3. Да не допускат контакт между диви мигриращи или синантропни птици и домашни птици.
4. Да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски (водоплаващи птици) с други видове домашни птици.      
5.Да засилят охраната на ЖО и осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от обекта ПТС и хора. Да дезифекцират дрехите и обувките при обслужване на обекта и  ги сменят при напускането му.
6.Да  поят птиците само с питейна / чешмяна / вода.
7.Да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците.
8.Да не се изхранват домашни животни с отпадъчни продукти от птици.
9. Собствениците на домашни птици/лично стопанство/да декларират оглежданите птици по вид и брой в съответното кметство.
10. Собствениците на ферми, да закупят предпазни средства – еднократни ръкавици и противогрипни маски за обслужващите фермата.
11.Всички трупове на умрели домашни птици, след аутопсия от обслужващия ветеринарен лекар да бъдат предавани на инсинератора .
12.Забранява се провеждането на пазари и изложби за птици на територията на Р.България в т.ч.област Пазарджик.

ІІ. Задължение на кметовете на кметства:

1. Да осигурят условия за актуализация на списъците ( регистрите ) на собствениците отглеждащи домашни птици по вид, брой и адресна регистрация, а собствениците да декларират писмено отглежданите от тях птици.
2.Да оказват съдействие на ветеринарните специалисти при изпълнение на служебните им задължения.
3. Да осъществяват контрол при изпълнение на мерките, приети на общински епизоотични комисии.
4. Да не допускат нерегламентирана търговия с птици на територията на кметството.
5. Да запознаят по подходящ начин стопаните отглеждащи  домашни птици с приетите мерки и, че при откриване на заболели и мъртви птици да спазват правилата за лична безопасност и уведомяват обслужващият ги ветеринарен лекар.

ІІІ. Задължения на началника на РУ “ Полиция “.

1. Съвместно със служители от ОДБХ оказват съдействие на кметовете на кметства и предприемат мерки за недопускане на търговия с живи птици, яйца и продукти от животински произход на нерегламентирани пазари.
2. Осигурява охрана на птицевъдните обекти при съмнение и потвърждаване на заболяването.


IV.Задължения на ЛРД:

1. Организират засилено претърсване на стопанисваните ловни полета за откриване на трупове на диви мигриращи или синантропни птици.
2. По време на ловни излети при откриване на трупове на умрели диви мигриращи или синантропни птици, същите при ползване на лични предпазни средства (ръкавици), да бъдат поставени в непропускливи полиетиленови торби и да бъдат предоставяни на ветеринарните специалисти на територията на селището.
3. При обработка на отстреляни,диви мигриращи или синантропни птици (за консумация и препариране) да ползват лични предпазни средства. Отстранената перушина и вътрешни органи да се изгарят или загробват на определените от кметствата места.

V. Задължения на Директора на ДГС:

1. Организира засилено претърсване на територията на управлението за откриване на трупове на умрели диви мигриращи или синантропни птици.
2. При  обхода на територията на ДГС, ДДС и ДЛС и откриване на трупове на умрели диви мигриращи или синантропни птици, открилите ги служители при спазване на правила за лична безопасност  да поставят труповете им в непропускливи полиетиленови торби и предоставят на  Общинските ветеринарномедицински служители към ОДБХ.
3. Работещите  ветеринарномедицински специалисти в ДДС и ДЛС при констатиране на повишена смъртност при диви мигриращи или синантропни птиците,сигнализират официалния ветеринарен лекар на общината към ОДБХ.

 

Протоколчик:  П
                /Аки Кисьов/

търсене

Проекто-наредби

Заседания

January 21, 2021

Заседание 28.01.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…
December 09, 2020

Заседание 16.12.2020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. СЪРНИЦА 4633, гр. Сърница, ул. Свобода №20, e – mail:…

Идентификация