Съобщение до собствениците на селскостопански животни на територията на община Сърница

ДО
СОБСТВЕНИЦИ
НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със зачестилите сигнали в общинска администрация за наличието на безстопанствени животни, намиращи се или придвижващи се свободно, без наличието на пастир, по републиканската и общинска пътна мрежа на територията на Община Сърница, както и предвид осигуряването на безопасно движение, информираме всички собственици на селскостопански животни в трите населени места от общината, че съобразно разпоредбите на чл.14, ал.1 от Наредбата за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Сърница е забранено оставянето на селскостопански и домашни животни без надзор, както и свободното им придвижване (без пастир/придружител), в това число по републиканската и общинската пътна мрежа, при изкарване и прибиране за/от паша придвижването на животните да се извършва по крайните улици от общинската пътна мрежа и при замърсяване, замърсеното да бъде почистено.

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ ИМА СИЛА НА ПРЕДПИСАНИЕ:

При неспазване на разпоредбите на наредбата и констатиране на нарушение на виновните лица (собственици на животните) се налага административно наказание – глоба в размер от 50 лв. до 1 000 лв. в зависимост от тежестта и степента на нарушението и обществената опасност, което е създало то. При повторно нарушение, размерът на глобата се удвоява.

Контролът и установяване на нарушения се осъществява от длъжностни лица от Общинска администрация Сърница и служители на Районно управление Полиция -  Велинград.

Предвид зачестилите сигнали ще бъдат извършвани проверки от горепосочените длъжностни лица за спазване на разпоредбите на наредбата, а при нарушения ще бъдат съставяни актове за установяване на нарушение и наказателни постановления.

 

Неби Бозов
Кмет на Община Сърница

 

Изготвил:
Аки Кисьов
Гл.специалист ЗГЕ,
Дирекция АОМР, Община Сърница