През изминалата седмица бяха проведени две информационни срещи – в гр. Сърница и гр. Пазарджик по Проект „Сърница - споделена визия за Натура 2 000”

През изминалата седмица бяха  проведени две  информационни срещи – в гр. Сърница и гр. Пазарджик  по Проект „ Сърница- споделена визия за Натура 2 000”, която цели популяризиране на мерките и дейностите за възпитаване на поведение, спомагащо опазването на местообитанията на защитените видове и конкретно опазване на висшите растения, част от мрежата Натура 2 000, на територията на област Пазарджик.

Проектът е на регионално ново , като община Сърница е избрана да изпълнява информационната кампания на територията на цялата област Пазарджик.

Чрез кампанията се цели изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологична мрежа Натура 2 000 в България.

Натура 2000 снимка 1

Натура 2000 снимка 2

Натура 2000 снимка 3

Натура 2000 снимка 4