Обява относно идентифициране на лица, които могат да се възползват от топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс

О Б Я В А

Относно: Идентифициране на лица, които могат да се възползват от топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс

Уважаеми жители на община Сърница,

Общината ще кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно представяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - „Топъл обяд“, приоритетна ос „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

При кандидатстване и одобрение на заявлението по процедурата ще се даде възможност на най-нуждаещите се лица от уязвимите групи на територията на община Сърница да бъдат подпомогнати с предоставяне на топъл обяд.

Осигуряването на топъл обяд е насочено основно към лица и семейства, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа или поради наличие на увреждане или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване. Потребителите ще имат възможност за информиране и консултиране относно предоставяне на социални услуги от Община Сърница и др.

В тази връзка откриваме прием на заявления от лица, попадащи в следните целеви групи:

1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си.

2. Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа.

3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са в затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ.

4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане.

5. Скитащи и бездомни лица.

6. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на §1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Желаещите лица следва да попълнят и подадат в Община Сърница заявление – декларация и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация по образец. Документите могат да се подават всеки работен ден от 08.00-12.00 и от 13.00 – 17.00 ч.

Принадлежността на лицата към определените целеви групи и допустимостта им по проекта ще се осъществява от Дирекция „Социално подпомагане“.